Title: Kontraproduktivita způsobu vnímání skrze binární opozita a její dopad na lidskou společnost
Other Titles: The Contraproductivity in a way of perception through the binary opposites and its impact on human society
Authors: Romanutti, Marcel
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24838
Keywords: binární opozita;vyloučený třetí;metafory;skepticismus;autopoiesis;metafyzika;rhizom
Keywords in different language: binary opposites;excluded third;metaphors;skepticism;autopoiesis;metaphysics;rhizom
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu binárních opozit, z nich plynoucí moci a způsobům, jakými je s nimi nakládáno. Tato práce si všímá metafyzických zákonitostí, jež mají na binární opozita a nakládání s nimi vliv, zákonu o sporu a zákonu o vyloučeném třetím. Bude zmíněna metaforologie jako prostředek zprostředkující poznání a rizika, která vyplývají ze zjednodušujícího principu redukce komplexity z moci přisuzované binárním opozitům. Prostřednictvím analýzy a komparace vybraných textů bude zprostředkováno poznání o důležité roli pozorovatele a možnostech uchopování binárně-opozitního fenoménu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the phenomenon of binary opposites, their power and ways in which they are used. This study explores metaphysical rules that influence binary opposites and their use, the law of dispute and the law of excluded middle. Metaphorology will be mentioned as a means of knowledge provider and the risks that arise from the simplification principle of complexity reduction and from the power attributed to binary opposites. Through the analysis and comparison of selected texts, I will provide information regarding the important role of an observer and the possibilities of handling the phenomenon of binary opposites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Romanutti Marcel 2016.pdfPlný text práce456,53 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti (vedouci).docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Romanutti_oponent.docxPosudek oponenta práce28,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Romanutti.JPGPrůběh obhajoby práce70,27 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.