Title: Vizuální identita obchodní firmy
Other Titles: Visual identity of business company
Authors: Pejřimovská, Tereza
Advisor: Steker František, Doc. akad. mal.
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25539
Keywords: vizuální identita;logo;logotyp;katalog;obchodní tiskoviny
Keywords in different language: visual identity;logo;logotype;catalog;trade press
Abstract: V rámci mé bakalářké práce jsem vytvořila jednoduchý, snadno zapamatovatelný logotyp, který je podpořený jednotným vizuálním stylem. Logo funguje jak v tiskové podobě, tak ve formě 3D. Vizuální styl vypovídá o charakteru firmy a podporuje její důvěryhodnost a originalitu, na které si zakládá. Pokud se Artefact v budoucnu opět otevře, má tak vytvořený pevný základ v podobě kvalitní vizuální identity. Vytvořené propagační materiály zvýší povědomí o firmě a jejím působení. Hlavními prvky spojující vizuální styl jsou linky, které vychází z tvaru loga. Na obchodních tiskovinách dávají informacím čitelnou a přehlednou formu a v katalogu pomáhají urychlit hledání produktů. Opakující se druhy papírů podporují kompaktnost celku.
Abstract in different language: For my bachelor thesis I have created simple and easy to remember logotype which is supported by single visual style. Logo works in printed form and in the form of 3D. Visual style reflects the character of the company and supports its credibility and originality, which is important for them. If Artefact opens again in the future, it has created a solid foundation in the form of high quality visual identity. Created promotional materials to increase awareness about the company. The main elements which is connecting the whole visual style are lines which is based on the shape of the logo. On trade press give information readable and clear form and in the catalog to help speed search. Recurring kinds of papers supporting the compactness of the whole identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tereza Pejrimovska.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska.pdfPosudek vedoucího práce325,98 kBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska_1.pdfPosudek oponenta práce426,5 kBAdobe PDFView/Open
Pejrimovska_2.pdfPrůběh obhajoby práce312,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.