Title: Věda a umění
Other Titles: Science and art
Authors: Loula, Jiří
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Tolar Benedikt, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25597
Keywords: prostor;prožitek;vnímání;kresba;objekt;instalace;slunce;hlína
Keywords in different language: space;experience;perception;drawing;building;installation;sun;earth
Abstract: Pro svou práci jsem si zvolil téma Člověk a Prostor, v oboru umění by se dalo říci, téma klasické. Téma jsem pojal jako výzkum prostoru prostřednictvím lidského smyslového vnímání. Na bezprostřední prostor kolem sebe jsem nahlížel různě a pozoroval reakce smyslů. Vznikla série kreseb, vizuální dokumentace, nebo také záznamy prožitků. Kresby jsou v různých formátech. Proces tvorby byl generativní, nový obraz vizuálně vycházela z předešlého. Identickým způsobem jsem postupoval dále a transformoval obraz do hmoty. Materiál pro výrobu objektů jsem vypozoroval z obrazu. Finální objekty jsou z velké části tvořené pozinkovaným železem , závitovými tyčemi a maticemi. Tento materiál je běžně dostupný, průmyslové vyráběný a lze jej nazvat spojovací materiál. Z něho jsem vytvořil horizontálně orientovanou část, ve snaze odkázat na význam hranice smyslů, horizont krajiny, na kterým už jen tuším (předvídám, představuji). Horizontální objekty mají tvar pole, které je tvořené z různých uzlů(spojů, shluků,množin) mezi sebou pospojované pomyslnými strunami(čárami,drahami).Z tohoto materiálu je také vytvořená vertikálně orientovaná část, ve snaze odkázat na význam vědomí, které je obdařeno schopností vysílat a přijímat, nebo spojovat a informovat. Vertikální objekty mají tvar antén, nebo lépe řečeno totemů. Objekty jsou doplněné různě velkými hliněnými kostkami a dřevem, ve snaze odkázat na význam spojení se zemí a přírodou prostřednictvím(skrze, přes) stromy a hlínu. Instalace je určená do galerijního prostředí, nicméně pro plné vyniknutí vizuální podoby je žádoucí zpřístupnit objekty dopadajícímu slunci. Povrch objektů se tím rozzáří.
Abstract in different language: I choosed the topic "Human and Space", the classical one in the field of art, so to say. I decided my work to became the research of the space through the human sensory. I have observed my surroundings from different perspectives and analyzed the reactions of my senses. I've projected these reactions to the different structures, the drawings, visual documentation and the recordings of my experiences. The particular drawings have unique formats. The process of creations was generative i.e. each drawing was visually connected with the previous one. I went further the same way and I transformed the picture onto 3D object. Material of the sculpture was visually connected with the picture. Final objects consist mainly of the industrial fasteners from zinc-coated steel, the threaded bars and nuts. From them I have created the horizontal part of the structure, to illustrate the limitations of our senses, the perimeter of the visible countryside, behind which we can only project our imagination, suspect or assume. Horizontal field of the sculpture consists of the pattern of nodes connected with strings (lines, conductors). It expands vertically to describe the consciousness able to emit, to receive, to connect and to inform. Vertical objects are symbolical totems transformed into transmitter spires. Earthen cubes and wooden blocks bonding the structure to the natural roots, the earth and the trees. The installation is suitable for gallery but for fully expressing its visual nature it should be placed under the natural light.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LOULA_2016.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
Loula_v.pdfPosudek vedoucího práce379,27 kBAdobe PDFView/Open
Loula_o.pdfPosudek oponenta práce40,39 kBAdobe PDFView/Open
Loula.pdfPrůběh obhajoby práce341,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.