Název: Žena na trhu práce
Další názvy: Woman in the labour market
Autoři: Nahrabecká, Iva
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Petríková, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2581
Klíčová slova: postavení žen;trh práce;diskriminace;genderové stereotypy;nezaměstnanost žen;rovné příležitosti;mateřská dovolená;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: female role;labour market;discrimination;gender stereotypes;women unemployment;equal opportunities;maternity leave;family
Abstrakt: V mé bakalářské práci se věnuji tématu "Žena na trhu práce". Téma rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se v posledních letech věnuje nemalá pozornost. Zažité stereotypy předurčují ženám místo především v rodině a domácích povinnostech. Muži jsou stále vnímáni jako živitelé rodin. Tyto genderové normy výrazně negativně ovlivňují pozici žen participujících na trhu práce. Práva na rovné zacházení a zákaz diskriminace jsou v České republice zaručeny Ústavou a dalšímí právními dokumenty jako například Antidiskriminačním zákonem.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I am addressing status for woman in the labour market. The topic of woman in the labour market and equal opportunities for women and men in the labour market has devoted considerable attention in recent years. Settled stereotypes predispose women to the place primarly in the family and household responsibilities. Men are still perceived as breadwinners. These gender norms negatively and significantly affect the position of woman participating in the labour market. Rights for equal treatment and ban on discrimination are guaranteed by Czech constitution and other legal documents as Anti-Discrimination Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Nahrabecka.pdfPlný text práce505,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nahrabecka-VP.pdfPosudek vedoucího práce690,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nahrabecka -OP.pdfPosudek oponenta práce749,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nahrabecka-PR.pdfPrůběh obhajoby práce282,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2581

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.