Název: Postavení a působnost krajů v ČR
Další názvy: The status and scope of investigation in the ČR
Autoři: Fikrt, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2585
Klíčová slova: kraj;úřady;okres;rady;finance;fondy;prostředky;podpory;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: region;authorities;district;councils;finance;funds;resources;European union
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá postavením a působností krajů v ČR, které vyplývají ze zákona o krajích a ze speciálních zákonů a jejich kompetencí a reálných aktivit ve vztahu k administraci různých druhů finančních podpor. Práce se pokouší zhodnotit, jak tyto orgány působí v oblasti, která je v posledním období pro Českou republiku ze strany orgánů Evropské unie ne zcela pozitivně hodnocena. Jedná se o oblast čerpání finančních podpor z různých fondů EU.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the position and responsibilities in the ČR regions, resulting from the Act on Regions and the special laws and their competencies and real activity in relation to the administration of various types of financial aid. This work attempts to assess how these institutions operate in an area that is in the final period for the Czech Republic on the part of the European Union not quite positively evaluated. This is an area drawing financial support from various EU funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP final.pdfPlný text práce758,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikrt - VP.pdfPosudek vedoucího práce431,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikrt - OP.pdfPosudek oponenta práce601,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikrt - PR.pdfPrůběh obhajoby práce332,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.