Title: Certifikace jako prostředek řízení jakosti elektrotechnických výrobků
Other Titles: Certification as a tool of quality control of electrotechnical products
Authors: Soutor, Martin
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Tupa, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2669
Keywords: certifikace;proces;jakost;produkt;management;ISO 9001;ISO 14001;BS OHSAS 18001;legislativa;dokumentace;příručka jakosti;audit;norma;certifikát;izolační materiál
Keywords in different language: certification;process;quality;product;management;ISO 9001;ISO 14001;BS OHSAS 18001;legislation;documentation;manual of quality;audit;standard;certificate;insulating material
Abstract: Hlavní problematika diplomové práce je soustředěna na oblast řízení jakosti elektrotechnického podniku. Z hlediska konkurenceschopnosti podniku nastiňuje, jak dosáhnout díky doporučeným přístupům řízení lepší pozice na trhu a stabilní jakosti v konkrétní výrobě. V práci jsou blíže popsány přístupy pro ucelení systému řízení podniku s ohledem na kvalitu výroby, šetrnost výroby k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Praktická část je zaměřena na hlavní předpoklady úspěšné certifikace, pro kterou je vytvořen modelový případ podniku se zaměřením na výrobu elektroizolačního materiálu. V této souvislosti je naznačen celý průřez certifikačního procesu od identifikace základních podnikových procesů po možnost získání certifikátu na příslušný systém řízení jakosti.
Abstract in different language: The thesis is focussed on the issues in the area of quality control in electrical-engineering enterprises. Concerning business competitiveness I outline how to achieve better market position and stable quality by following recommended approaches to management in a concrete production. I explain in a detailed way approaches to systematisation of the management of an enterprise with regard to quality of the production, environment-friendliness of the production and finally occupational safety. The practical part of the thesis deals with the main conditions for successful certification. A model case of a company oriented on producing an electric insulation material is created for my purposes in this part. On this hypothetical case I endeavour to explain the whole certification process, from identifying of elementary business processes up to trying to get a certificate for a specific system of quality control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Soutor_Martin_2012.pdfPlný text práce42,45 MBAdobe PDFView/Open
047329_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,01 kBAdobe PDFView/Open
Soutor_O.pdfPosudek oponenta práce764,6 kBAdobe PDFView/Open
Soutor_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce438,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.