Title: Stvoření světa ve starověkých náboženstvích
Other Titles: Creation of the world in the ancient religions
Authors: Cerha, Michal
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26755
Keywords: stvoření světa;stvořitelský mýtus;stvořitel;náboženství;kultura;bůh
Keywords in different language: creation of the world;creation myth;creator;religion;culture;god
Abstract: Předmětem diplomové práce je "Stvoření světa ve starověkých náboženstvích". Práce obsahuje převyprávěné mýty, jejich finální srovnání a shrnutí. První kapitola práce je věnována definicím pojmů mýtus a mytologie. Druhá kapitola se vztahuje ke klasifikaci mýtů o stvoření světa a jejich rozdělení do několika skupin. Další kapitoly jsou zaměřeny na konkrétní skupiny mýtů. Každá kapitola obsahuje mýty z monoteistického, polyteistického a animistického náboženství, pokud je to možné. Mezi prameny, které budou použity je například Bible, Korán, Hesiodova Theogonie, Kojiki a další. Při zpracování tématu bude použito metody komparace, interpretace a analýzy.
Abstract in different language: The subject of my thesis is "Creation of the World in the Ancient Religions". The thesis contains retold myths, their final comparison and summary. The first chapter of thesis is related to definitions of the concepts myth and mythology. The second chapter is related to the classification of creation myths and their division into several groups. Other chapters are focused on specific types of myths. Each chapter contains myths of monotheistic, polytheistic and animistic religion whenever it was possible. Sources that will be used are for example Bible, Koran, Hesiod's, Kojiki and others. During processing the topic, there will be used methods of comparision, interpretation and analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Cerha Bakalarska prace 2016.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
cerha_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce337,11 kBAdobe PDFView/Open
cerha_stark.pdfPosudek oponenta práce301,71 kBAdobe PDFView/Open
cerha_O.pdfPrůběh obhajoby práce478,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.