Title: Dramatická tvorba vybraných osvícenských myslitelů (Voltaire, Diderot, Lessing)
Other Titles: Dramatic work of selected enlightenment thinkers (Voltaire, Diderot, Lessing)
Authors: Jandová, Klára
Advisor: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26756
Keywords: osvícenství dramatická tvorba denis diderot voltaire gotthold ephraim lessing
Keywords in different language: the enlightenment dramatic work denis diderot voltaire gotthold ephraim lessing
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na osvícenské myslitele, kteří se zároveň věnovali literární i dramatické tvorbě, a zkoumá, jaké spojnice, témata a rysy lze najít mezi jejich filozofickými či umělecko-teoretickými názory a dramatickou tvorbou. Práce je z části výkladová, z části samostatně interpretativní a je rozdělena do třech kapitol. První kapitola představuje obecně období osvícenství a jeho cíle filozofické, společenské a náboženské. Druhá kapitola představuje tři významné osvícenské myslitele, kterými jsou Denis Diderot, Voltaire a Gotthold Ephraim Lessing. Uvádí se zde jejich dramatická díla a u Diderota a Lessinga je přihlédnuto i k jejich teorii dramatu. Třetí kapitola obsahuje rozbor dramat Zaira od Voltaira a Moudrého Nathana od Lessinga.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on thinkers of the Enlightenment era who were engaged both in literary and dramatic work. It examines which common links, themes and features can be found when comparing their philosophical or arts-theoretical opinions and their own dramatic production. The thesis is divided into three chapters, whereas it is partly explanatory and partly interpretative. The first chapter introduces the Enlightenment era in general and the philosophical, social and religious goals then. The second chapter introduces the study of three distinctive enlightenment philosophers, Denis Diderot, Voltaire and Gotthold Ephraim Lessing, along with their dramatic works. Diderot's and Voltaire's works are also examined with consideration of their dramatic theories. The third chapter deals with two analysis of Voltaire's drama Zaire and Lessing's Nathan the Wise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jandova Klara.pdfPlný text práce218,97 kBAdobe PDFView/Open
jandova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce643,29 kBAdobe PDFView/Open
jandova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce444,33 kBAdobe PDFView/Open
Jandova_O.pdfPrůběh obhajoby práce347,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.