Title: Role čtenáře v koncepci Umberta Eca
Other Titles: The Role of the Reader in the conception of Umberto Eco
Authors: Zummerová, Beáta
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26760
Keywords: umberto eco;čtenář;empirický čtenář;modelový čtenář;empirický autor;modelový autor;interpretace;kritérium ověřitelnosti
Keywords in different language: umberto eco;reader;model reader;empirical reader;model author;empirical author;interpretation;falsification criteria
Abstract: Záměrem bakalářské práce je analýza role čtenáře v koncepci Umberta Eca. Východiskem pro teoretické kontextuální uchopení problematiky je autorovo pojetí interpretace literárního díla, v němž se zohledňuje diferencovanost díla uzavřeného a otevřeného. Stěžejně se práce věnuje roli čtenáře a s tím souvisejícím otázkám vztahujícím se ke čtenářské kompetenci a ohraničení čtenářovy aktivity v rámci rozumění textu. V práci bude využito metody interpretace, komparace a kompilace. Cílem práce je sumarizující analýza zpracování konceptu čtenáře v interpretační teorii Umberta Eca, která se vyvíjela až do současné doby.
Abstract in different language: The intention of this bachelor thesis is a reader´s role analysis by Umberto Eco´s concept. The starting point for theoretical contextual prehension of the topic is the author´s conception of literary work interpretation, in which separation of open and closed work is reflected. The main aim of the thesis is dedicated to a reader´s role and following related questions and reader´s activity limitation in relation to the text understanding. In the thesis there were used methods of interpretation, comparation and compilation. The aim of the work is summarizing analysis of concept processing of a reader in an interpretation Umberto Eco´s theory, that has been evolved up to nowadays.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEJESCHLEBOVA Beata, Role ctenare v koncepci Umberta Eca, verze k vytisteni.pdfPlný text práce788,84 kBAdobe PDFView/Open
nejeschlebova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce553,75 kBAdobe PDFView/Open
nejeschlebova_doubravova.pdfPosudek oponenta práce472,94 kBAdobe PDFView/Open
nejeschlebova_O.pdfPrůběh obhajoby práce394,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.