Title: Odezva Masarykovy filosofie v českém pozitivismu
Other Titles: Response of Czech positivism to Masaryk's philosophy
Authors: Hančarová, Tereza
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26768
Keywords: masaryk;český pozitivismus;pozitivismus;idealismus
Keywords in different language: masaryk;czech positivism;positivism;idealism
Abstract: Pozitivismus nepochybně patřil mezi nejvýznamnější směry devatenáctého století v celé Evropě, a svou formu dostal i v českých zemích; kromě pozitivismu tu však měl svou roli ještě idealismus. A oba tyto směry můžeme najít i ve spojitosti s Masarykem; tím je myšleno jeho sklon k vědeckosti a současně jeho důraz na náboženskou víru. Hlavním cílem této práce bylo ukázat, že i přes Masarykovo zavrhnutí pozitivistického učení můžeme stále vidět, že byl český pozitivismus tímto filosofem ovlivněn. Nejdříve jsem se tedy věnovala Masarykově filosofii a vývoji českému pozitivismu. Následně jsem se zabývala Masarykovým vztahem k pozitivismu a vztahem opačným, tj. jak pozitivismus vnímal Masaryka.
Abstract in different language: Positivism undoubtedly was one of the most important philosophical theory of the 19. Century in Europe, and its form was given in the Czech lands too; except positivism there was still a idealism. And both these philosophical theories can be found in connection with Masaryk; it is meant his tendency to scientism and his emphasis on religious faith. The main aim of this bachelor thesis was to present, that Czech positivism was influenced by Masaryk - despite his rejection of this philosophical theory. First, I have therefore pursued to Masaryk´s philosophy and development of Czech positivism. Then I dealt with Masaryk´s relation to positivism and the opposite relation, positivism perception of Masaryk; in this last part I tried to indicate Masaryk´s influence on leading personalities of this theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce988,75 kBAdobe PDFView/Open
hancarova_stark.pdfPosudek oponenta práce470,16 kBAdobe PDFView/Open
Hancarova_kratochvil.docxPosudek vedoucího práce51,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
hancarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce343,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.