Název: Pick by Vision navigace ve skladových prostorách
Další názvy: Pick by Vision navigation in the warehouses
Autoři: Zíka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Stejskal Petr, Ing.
Oponent: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27156
Klíčová slova: navigace;dijkstrův algoritmus;a* algoritmus;vnitřní prostory;tango;area learning;adf;rekonstrukce povrchu;poisson;mesh;point cloud;trekování pohybu;unity;c#
Klíčová slova v dalším jazyce: navigation;dijkstra's algorithm;a* algorithm;indoor;tango;area learning;adf;surface reconstruction;poisson;mesh;point cloud;motion tracking;unity;c#
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním oblastí hardwaru a softwaru, jejichž vlastnosti umožní implementaci aplikace, která zvládne navigaci ve skladových prostorách. Výsledkem práce je aplikační demo, které řeší vytvoření a správu navigačních map. Navigační mapa je reprezentována neorientovaným grafem. Výpočet cesty je realizován Dijkstrovým algoritmem. Navigace řeší problém lokalizace v prostředí na základě předchozí vytvořené mapy. Aplikace také řeší vizualizaci real-time pohybu v navigovaném prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis examines the areas of hardware and software whose features enable the implementation of applications that can handle navigation in warehouses. The result is a demo application that addresses the creation and management of navigation maps. The navigation map is represented by an unoriented graph. The path calculation is implemented by the Dijkstra algorithm. Navigation solves the problem of localization in the environment based on the previously created map. The application also provides the visualization of real-time motion in a navigable environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zika_Jakub_diplomova_prace_2017.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0087Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce755,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0087Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce398,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0087Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce206,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.