Title: Pick by Vision navigace ve skladových prostorách
Other Titles: Pick by Vision navigation in the warehouses
Authors: Zíka, Jakub
Advisor: Stejskal Petr, Ing.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27156
Keywords: navigace;dijkstrův algoritmus;a* algoritmus;vnitřní prostory;tango;area learning;adf;rekonstrukce povrchu;poisson;mesh;point cloud;trekování pohybu;unity;c#
Keywords in different language: navigation;dijkstra's algorithm;a* algorithm;indoor;tango;area learning;adf;surface reconstruction;poisson;mesh;point cloud;motion tracking;unity;c#
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním oblastí hardwaru a softwaru, jejichž vlastnosti umožní implementaci aplikace, která zvládne navigaci ve skladových prostorách. Výsledkem práce je aplikační demo, které řeší vytvoření a správu navigačních map. Navigační mapa je reprezentována neorientovaným grafem. Výpočet cesty je realizován Dijkstrovým algoritmem. Navigace řeší problém lokalizace v prostředí na základě předchozí vytvořené mapy. Aplikace také řeší vizualizaci real-time pohybu v navigovaném prostředí.
Abstract in different language: This diploma thesis examines the areas of hardware and software whose features enable the implementation of applications that can handle navigation in warehouses. The result is a demo application that addresses the creation and management of navigation maps. The navigation map is represented by an unoriented graph. The path calculation is implemented by the Dijkstra algorithm. Navigation solves the problem of localization in the environment based on the previously created map. The application also provides the visualization of real-time motion in a navigable environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zika_Jakub_diplomova_prace_2017.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
A15N0087Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce755,8 kBAdobe PDFView/Open
A15N0087Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce398,12 kBAdobe PDFView/Open
A15N0087Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce206,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.