Title: Využití přírodních materiálů v mateřské škole
Other Titles: The use of natural materials in the kindergarten
Authors: Kabourková, Tereza
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27402
Keywords: mateřská škola;přírodní materiály;pracovní činnosti;předškolní věk;děti;pracovní techniky;předškolní vzdělávání;ochrana přírody;výchovně vzdělávací proces
Keywords in different language: maternity school;natural materials;working activities;pre-school age;children;working techniques;pre-school education;nature protection;educational process
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na možnosti a způsoby využití přírodních materiálů v mateřské škole. Ukazuje na přínos práce s přírodními materiály pro děti předškolního věku, na potřebu vedení dětí k přírodě, vnímání přírodních dějů a jevů, a v neposlední řadě na důležitost její ochrany. Protože jsou přírodní materiály dobře dostupné a finančně nenáročné, je velmi jednoduché využít je ve výchovně - vzdělávacím procesu v mateřské škole. V naší práci předkládáme návrhy výtvarné i pracovní činnosti, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím. Pomocí práce s přírodními materiály se děti učí a vstřebávají informace o jednotlivých přírodninách, což jim dává základ pro další vzdělávání a vývoj. Práce dětí odráží jejich osobnost, představy, fantazii i dovednost. Nápady a návrhy výrobků mohou posloužit jako inspirace nejen pro učitele v mateřských školách, ale i pro rodiče dětí.
Abstract in different language: This bachelor essay is targeting possibilities and examples on how to use natural materials in kindergarten (nursery). It points out the benefits of working with natural materials with children from pre-school age, showing the right approach towards nature, perception of natural events and phenomenon and not forgetting the importance of defending our nature. Natural materials are easily accessible and financially not expensive making it easy to use them in educational process in nursery school. In this study we are presenting suggestions of art as well as working activity which are relating towards each single year's season. Children study with help of working with natural materials and are absorbing all information about each product of nature which gives them foundation for next educational steps and development. Children's work reflects their personality, ideas, imagination and skills. Ideas and proposals of products can help as inspiration not only for teachers in nurseries but also for parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Kabourkova.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
kabourkova hodnoceni na BP.pdfPosudek vedoucího práce30,57 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Kabourkova.pdfPosudek oponenta práce447,03 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova protokol416.pdfPrůběh obhajoby práce329,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.