Title: Využití matematických her v předškolním vzdělání
Other Titles: Using of mathematical games in preschool education
Authors: Matoušková, Kateřina
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27414
Keywords: hra;předškolní děti;předmatematické činnosti;předškolní věk
Keywords in different language: game;preschool children;pre-mathematical activities;preschool age
Abstract: Bakalářská práce nese název "Využití matematických her v předškolním vzdělání". Je rozdělena na tři části teoretickou, metodologickou a experimentální. Teoretická část obsahuje definice a teorie hry, znaky, pravidla a význam hry. Dále se zde objevuje rozdělení předmatematických činností podrobněji celek a jeho části, přiřazování, porovnávání a prvky topologie. V metodologické části jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky, zadání úkolů a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, obsahuje konkrétní scénáře úkolů, které byly realizovány v mateřské škole Útvina a celkové výsledky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called "The use of mathematical games in preschool education." It is divided into three parts - theoretical, methodological and experimental. The theoretical part contains definitions and theories of a game, rules, meaning and importance of a game. The division of the pre-mathematical activities is also mentioned in first part - a complex/unit and its parts are described here in detail, matching, comparing and elements of topology. The goals of the experiment are set in methodological part, as well as used methods, conditions and assignment of tasks and assessment criteria. The third part is practical; it contains specific scenarios of tasks that were implemented in kindergarten Útvina and overall results
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matouskova Katerina -Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova hodnoceni395.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
36. Matouskova_Oponentsky posudek bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce229,57 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova protokol441.pdfPrůběh obhajoby práce397,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.