Název: Skupinová a kooperativní výuka v předmětu český jazyk a literatura na střední škole
Další názvy: Cooperative Learning and Group Work in Czech Language Arts Classes
Autoři: Beranová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Vejvodová, Jana
Oponent: Vaňková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2744
Klíčová slova: Organizační forma;kooperativní vyučování;skupinové vyučování;skupina;spolupráce;kooperativní dovednosti;sociální dovednosti;skupinová aktivita;jazyková výchova;slohová a komunikační výchova;příprava na vyučovací hodinu.
Klíčová slova v dalším jazyce: Organizational form;cooperative learning;group work;group;cooperation;cooperative skills;social skills;group activity;teaching grammar;teaching style and communication;lesson plan.
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá využití skupinové a kooperativní výuky v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk a literatura na střední škole. Teoreticky popisuje podstatu obou organizačních forem a vymezuje odlišnosti v jejich chápání. Dále obsahuje soubor teoreticky navržených aktivit pro skupinovou práci, které mohou být při výuce různých obsahů českého jazyka využity. V praktické části práce byla ověřena účinnost skupinové výuky ve dvou vyučovacích hodinách na gymnáziu, jejímž cílem bylo dokázat funkčnost této organizační formy a možnost jejího začlenění do výuky českého jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work investigates the use of group work and cooperative learning in grammar, stylistic and communicative part of Czech language arts classes at secondary school. It theoretically describes the features of both organizational forms and specifies the differences in understanding of them. It includes the collection of designed group work activities which could be used for teaching of different language points in Czech lessons. In the practical part of the work, the effectiveness of group work was verified in two Czech classes taught at grammar school. The goal of it was to demonstrate the practicality of this organizational form and the possibilities of its integration into teaching of Czech language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - beranova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
beranova.pdfPosudek vedoucího práce221,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).beranova.pdfPosudek oponenta práce247,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).beranova.pdfPrůběh obhajoby práce187,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.