Název: Rozvíjení vypravěčských dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Development of narrative skills of elementary school pupils of the first degree
Autoři: Štréblová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Suda, Zdeněk
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2745
Klíčová slova: invence;kompozice;stylizace;vypravování;slohový útvar;slovní zásoba;konkrétní adjektiva;konkrétní substantiva;osnova;koncept
Klíčová slova v dalším jazyce: invention;composition;stylization;recital;stylistic formation;vocabulary;specific adjectives;concrete nouns;scheme;draft
Abstrakt: Má práce je specializovaná na výzkum vypravěčských dovedností žáků I. st. ZŠ. V úvodu své práce jsem stanovila hypotézu, že úroveň slovní zásoby, tím pádem i výsledného produktu slohového útvaru vypravování, není dobrá. Vyjadřovací schopnosti žáků se snižují, využívání jazykových prostředků je nedostačující. Výzkum mé práce tuto hypotézu potvrdil. V diplomové práci navrhuji určitá motivační cvičení na rozšíření slovní zásoby, tudíž na její uplatnění v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is specialized in the research of narrative skills of elementary school pupils. At the beginning of my thesis I set out the hypothesis that the level of vocabulary, thus resulting product stylistic narrative unit isn't good. Pupils' communication skills are reduced, the use of language resources is insufficient. Research of my thesis has confirmed this hypothesis. In my thesis I propose a motivation exercises to expend the vocabulary, thus its application in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jaroslava Streblova - P060635.pdfPlný text práce301,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
streblova.pdfPosudek vedoucího práce431,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).streblova.pdfPosudek oponenta práce146,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).streblova.pdfPrůběh obhajoby práce169,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.