Title: Pevné anorganické elektroizolační materiály a jejich dielektrické vlastnosti
Other Titles: Solid inorganic electrical insulation materials and their dielectric properties
Authors: Kylián, Jakub
Advisor: Kadlec Petr, Ing.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27532
Keywords: keramika;sklo;izolant;širokopásmová dielektrická spektroskopie;relativní permitivita;dielektrikum
Keywords in different language: ceramics;glass;insulant;broadband dielectric spectroscopy;relative permittivity;dielectric
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pevné anorganické elektroizolační materiály, popis jejich vlastnosti a jejich aplikace v elektrotechnice. V této práci je řešena hlavně problematika skel, keramik a jsou uvedeny základní informace o slídě a azbestu. Anorganické materiály jsou používány hlavně díky své vysoké teplotní odolnosti, odolnosti proti povětrnostním vlivům a také díky některým svým dalším specifickým vlastnostem. S ohledem na tyto vlastnosti jsou pak tyto materiály používány v běžném životě jako konstrukční materiály a díky svým specifickým vlastnostem i v elektrotechnice jako izolanty. Skla a keramiky představují velmi zajímavé materiály i z hlediska jejich výroby. Při výrobě těchto materiálů lze využít různé technologické procesy, v rámci kterých dochází k přípravě vstupních surovin, jejich mísení, tavení, případně lisování a dalším procesům, které jsou níže v práci uvedeny. V práci je také popsáno, proč se jednotlivé pevné anorganické materiály, konkrétní typy keramik a skel, v elektrotechnice používají pro konkrétní aplikace. Praktická část práce se věnuje stručnému představení širokopásmové dielektrické spektroskopie jako nástroje pro hodnocení chování dielektrika v elektrickém poli v širokém frekvenčním i teplotním rozsahu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on solid inorganic electrical insulating materials, description of their properties and their application in electrical engineering. This thesis deals mainly with glass, ceramics and basic information about mica and asbestos. Inorganic materials are mainly used because of their high temperature resistance, weather resistance and some of their other specific properties. With respect to these properties, these materials are used in everyday life as structural materials and, due to their specific properties, also as insulators in electrical engineering. Glasses and ceramics are very interesting materials in terms of their production. During the production of these materials, various technological processes can be used to prepare feedstocks, blending them, melting or stamping them, and other processes listed below. The thesis also describes why individual solid inorganic materials, particular types of ceramics and glass, are used in electrical engineering for specific applications. The practical part deals with the brief introduction of broadband dielectric spectroscopy as a tool for evaluation of dielectric behaviour in the electric field in a wide frequency and temperature range.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kylian_Jakub_2017_.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
066925_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,2 kBAdobe PDFView/Open
066925_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,69 kBAdobe PDFView/Open
066925_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.