Název: Jazykové výpůjčky - FJ - AJ - v každodenním životě
Další názvy: Borrowings - FJ - AJ - in everyday life
Autoři: Költöová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27617
Klíčová slova: francouzský jazyk;etymologie;výpůjčky;slovní zásoba;historie;gastronomie
Klíčová slova v dalším jazyce: french language;etymology;borrowings;vocabulary;history;gastronomy
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z francouzštiny v anglické slovní zásobě v oboru gastronomie. Cílem práce je především zmapovat tuto slovní zásobu a zjistit etymologický původ a možný transfer vybraných výpůjček. V první části je stručně popsán vývoj angličtiny. Je zde ukázáno, jakým způsobem měla vliv na tento vývoj právě francouzština. Druhá část pokračuje vývojem francouzštiny. Je zde vysvětleno, jaké historické události ovlivnily slovní zásobu francouzštiny. Jako úvod do celé problematiky je ve třetí části rozebírán kontakt mezi oběma jazyky a jsou zde vysvětleny základní pojmy. V praktické části, která má být částí analytickou, jsou rozebírány jednotlivé výpůjčky, jejich původ a lexikální zařazení. V závěru jsou shrnuty základní poznatky a postřehy, téma výpůjček je nezbytné při studiu slovní zásoby jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on French loanwords in English. The work primarily aims to analyse the English vocabulary of gastronomy and to find out etymological origin and possible transfer of the borrowings selected. The first part briefly describes the development of English language. It is said, how was this development influenced by French. The second part continues with the development of French language. It is explained what historical events have influenced the vocabulary of French. To introduce the subject, the third part present the contact between both languages and there is a specification of basic terms. In the analytical part, there is an examination of particular loanwords, their origin and lexical classification. In conclusion, the elemental findings and observations are summarized, the subject of borrowings is necessary when studying the vocabulary of the language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koltoova BP _ kopie.pdfPlný text práce271,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koltoova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koltoova - oponent.pdfPosudek oponenta práce507,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koltoova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.