Title: Hrádek u České Břízy
Other Titles: Castle near Česká Bříza
Authors: Novák, Daniel
Advisor: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Gersdorfová Zlata, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27765
Keywords: hrad;západní čechy;13. století;nedestruktivní výzkum
Keywords in different language: castel;west bohemia;13th century;non-destructive surface exploration
Abstract: Tato práce se věnuje lokalitě s názvem Hrádek u České Břízy. Lokalita se nachází v západních Čechách přibližně 10 km severně od Plzně na katastrálním území obce Česká Bříza. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století a jeho existence praktické využití nemělo dlouhého trvání. Hmotné prameny, např. v podobě fragmentů keramiky, jsou datovány pouze do 2. poloviny 13. století. Cílem této práce byl nedestruktivní povrchový průzkum lokality, její geodetická dokumentace, deskripce a interpretace dochovaných terénních reliktů. V rámci povrchového průzkumu byly na lokalitě a jejím bezprostředním okolí uskutečněny povrchové sběry. Jednotlivé části hradního areálu byly vyhodnoceny v kontextu soudobé hradní produkce. V rámci této práce byl také kladen důraz na úlohu hradu v době jeho vzniku i v době jeho dalšího života v širším geografickém kontextu. Výsledkem této práce bylo shromáždění dosavadních poznatků o lokalitě, kritické zhodnocení předešlých interpretací antropogenních terénních reliktů a vytvoření nových hypotetických interpretací těchto objektů. Dále bylo provedeno zhodnocení majetkové držby v okolí lokality. Výsledkem geodetického zaměření lokality v kombinaci s digitálním modelem reliéfu 5. generace (DMR 5G) je vytvořený 2D a 3D model lokality a jejího nejbližšího okolí.
Abstract in different language: This thesis is occupied with the locality called Hrádek u České Břízy. The locality is situated in the West Bohemia approximately 10 km north of the city Plzeň in the cadastral area of the village Česká Bříza. The castle was likely founded in the middle of the 13th century and its practical use did not last long. The tangible sources, for instance in the form of ceramic fragments, have been dated only to the 2nd half of the 13th century. The aim of this thesis was the non-destructive surface exploration of the locality, its geodetic documentation, description and interpretation of the extant field relicts. A surface collection was accomplished at the locality and its immediate surroundings within the surface exploration. Particular parts of the castle area were evaluated in the context of the contemporary construction of castles. Within this thesis, the emphasis was also put on the function of the castle in the time it was built and in time of its next use in the wider geographical context. The result of this thesis was to gather the present pieces of knowledge about the locality, a critical evaluation of the previous interpretations of the anthropogenic field relicts and a formation of new hypothetical interpretations of these objects. An evaluation of the property tenure in the locality surroundings was elaborated, as well. The created 2D and 3D models of the locality and its immediate surroundings are the result of the geodetic survey of the locality in combination with a reliefs´ digital model of the 5th generation (DMR 5G).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Daniel_Novak_Hradek_u_Ceske_Brizy.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFView/Open
Novak - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce524,77 kBAdobe PDFView/Open
Novak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce389,95 kBAdobe PDFView/Open
Novak - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce786,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.