Title: Motivy antických vodních božstev v českém umění v období novověku
Other Titles: Themes of water divinities of antiquity in Czech art in modern times
Authors: Boubínová, Kateřina
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27976
Keywords: české umění;vodní božstvo;renesance;baroko;sochařství;neptun
Keywords in different language: czech art;water divinities;renaissance;baroque;sculpture;neptune
Abstract: Diplomová práce pojednává o motivu Neptuna, který je ztotožňován s řeckým bohem Poseidonem, a dalších antických vodních božstev v umění starověku a následné přenesení motivu do českého umění v období novověku se zaměřením na jednu oblast výtvarného umění a to konkrétně na sochařství. Snahou je pokusit se vymezit a popsat význam tohoto motivu v antickém světě a antické mytologii a zároveň následné převedení mytologického tématu do českého sochařství v období renesance, baroka a historismu v širších souvislostech, kde je zaměřeno obecně na přijetí antické tradice v daném uměleckém slohu a jakým způsobem byl antický motiv spojený s vodním živlem použit.
Abstract in different language: The thesis discusses the motives of Neptune, who was identified with Greek god Poseidon, and other water divinities in ancient art of antiquity and the subsequent transfer of design in the Czech art in modern times, focusing on one area of arts, specifically sculpture. The aim is to try to define and describe the importance of this theme in the ancient world and ancient mythology, while subsequent conversion mythological theme in Czech sculpture in the Renaissance, Baroque and historicism in a broader context, which is directed generally to the acceptance of an ancient tradition in the artistic style and how as the ancient motive associated with the water element is used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Boubinova-Motivy-antickych-vodnich-bozstev.pdfPlný text práce10,57 MBAdobe PDFView/Open
boubinova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
boubinova_michalova.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
boubinova_O.pdfPrůběh obhajoby práce349,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.