Název: Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko
Další názvy: Design of the squirrel-cage induction machine
Autoři: Přikryl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2799
Klíčová slova: třífázový asynchronní motor;návrh;stator;rotor;vinutí;klec nakrátko;magnetický obvod;odpor;reaktance;ztráty;účinnost;zatěžovací charakteristiky;rozběhové charakteristiky;oteplení
Klíčová slova v dalším jazyce: three-phase asynchronous motor;design;stator;rotor;windings;squirrel cage;magnetic circuit;resistance;reactance;losses;efficiency;load characteristics;starting characteristics;temperature rise
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh třífázového asynchronního stroje s klecí nakrátko. Cílem této práce je vypracování postupu návrhu motoru o středním výkonu 15 kW. Návrh obsahuje výpočet hlavních rozměrů stroje, návrh magnetického obvodu, parametry statorového a rotorového vinutí, ztráty, účinnost, rozběhové a zatěžovací charakteristiky, tepelný výpočet a popis statorového vinutí.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents design three-phase asynchronous motor with squirrel cage. The aim of this project is to develop workflow of design engine with a middle power of 15 kW. The design includes the calculation of the main machine measures, design of magnetic circuit, parameters of the stator and rotor windings, losses, efficiency, starting and load characteristics, thermal calculation and description of the stator winding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JAN_PRIKRYL_2012.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047287_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047287_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047287_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.