Title: Moderní využití písně ve výuce francouzského jazyka
Other Titles: The modern use of songs in French language teaching
Authors: Krátká, Tereza
Advisor: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28032
Keywords: francouzská hudba;jazykové kompetence;porozumění;ústní projev;písemný projev;motivace;kultura;výhody;učebnice francouzštiny;dotazník;průzkum;pedagogický blog
Keywords in different language: french music;linguistic skills;comprehension;speaking;writing;motivation;culture;beefits;french text books;questionnaire;survey;pedagogic blog
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá písní ve výuce francouzského jazyka. Popisuje jazykové kompetence porozumění mluvenému a písemnému projevu i vyjadřování slovem a písmem. Autor se věnuje příznivým účinkům použití písně na učení jako je zapamatování nových slov, gramatických struktur, zlepšení výslovnosti, vliv na motivaci k učení, kulturní přehled studentů a interkulturní kompetence, přitom upřednostňuje používání současné frankofonní hudby a popisuje, jaké výhody přináší oproti starší hudbě. Prostřednictvím dotazníku a analýzy učebnic zkoumá, zda by bylo žádoucí a užitečné vytvořit další zdroj, který by obsahoval aktivity a cvičení s francouzskými novodobými písněmi. Na základě výsledků šetření byl vytvořen pedagogický blog s deseti francouzskými písněmi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with songs in the teaching of French language, describes language competences - Understanding of spoken and written language, speaking and writing. The author focuses on the beneficial effects of using a song such as memorizing new words, grammar structures, improving of the pronunciation, influence on the motivation, cultural knowledges of students and intercultural competences. The author prefers the use of contemporary French music and describes the benefits which it brings over older music. By way of a questionnaire and textbook analysis, it examines if it would be desirable and useful to create another source that would include activities and exercises with French modern songs. Based on the results of the survey, a pedagogical blog with ten French songs was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kratka Tereza - La chanson francaise contemporaine dans la classe de FLE.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Kratka oponent.PDFPosudek oponenta práce723,8 kBAdobe PDFView/Open
Kratka vedouci.PDFPosudek vedoucího práce603,14 kBAdobe PDFView/Open
Kratka obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce469,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.