Title: Charakteristika učebního funkčního stylu učebnic pro 1. stupeň ZŠ
Other Titles: Characteristics of functional styles of textbooks for the first stage of elementary schools
Authors: Filipová, Lucie
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28241
Keywords: učebnice;učební funkční styl;český jazyk;pracovní sešity;2. ročník základní školy;kvantitativní a kvalitativní analýza;výzkum učebnic;doporučení
Keywords in different language: textbooks;functional styles;czech language;workbooks;2nd year of elementary school;quantitative and qualitative analysis;textbook analysis;recommendations
Abstract: Diplomová práce se zabývá charakteristikou učebních funkčních stylů a jejich porovnáním v učebnicích českého jazyka pro 2. ročník základní školy. Vymezuje pojem učebnice, její strukturu, funkce, metody zkoumání a učební funkční styl. Dále se zabývá analýzou učebnic na základě jejich kvantitativních a kvalitativních vlastností. Pro komplexní pohled byly včetně učebnic zkoumány i pracovní sešity vybraných nakladatelství (Alter, Didaktis, Fraus, Nová škola a SPN). Získané údaje byly využity ke zjištění typických charakteristik jednotlivých učebnic a pracovních sešitů a k jejich následnému vyhodnocení. Na jeho základě jsme identifikovali silné a slabé stránky jednotlivých učebnic a pracovních sešitů a navrhli doporučení, která by mohla přispět ke zkvalitnění a rozšíření možností jejich využití.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the characteristics of the functional styles and their comparison in the Czech language textbooks for the second year of elementary schools. The concept of textbook, its structure, functions, methods of textbook analysis, as well as scientific functional style is defined. In addition, the thesis contains an analysis of textbooks based on their quantitative and qualitative characteristics. In order to ensure a complex view, not only textbooks, but also workbooks of selected publishers (Alter, Didaktis, Fraus, Nová škola a SPN) were examined. The obtained information helped us with identification of typical features of individual textbooks and workbooks and with their assessment. Based on the assessment, strengths and weaknesses of individual textbooks and workbooks were identified and recommendations that could lead to improvement of textbooks and enhancement of possibilities of their utilization were proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filipova_DP.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
filipova_suda.pdfPosudek oponenta práce37,76 kBAdobe PDFView/Open
filipova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce39,99 kBAdobe PDFView/Open
filipova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce58,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.