Title: Aktuální otázky využití interaktivní techniky ve výuce na základních školách
Other Titles: Current issues of the use of interactive technology in education in primary schools
Authors: Pech, Zdeněk
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28404
Keywords: interaktivita;základní škola;výuka;učení;podmínky;ict
Keywords in different language: interactivity;primary school;education;teaching;conditions;ict
Abstract: Nejprve jsme si popsali moderní technické prostředky, které se dnes používají pro podporu výuky. Přiblížili jsme si různé druhy a typy interaktivních zařízení snímajících dotyk, stejně tak jsme nahlédli pod roušku technologií skrytých uvnitř jednotlivých zařízení. Zaměřili jsme se také na dataprojektory, které stále jsou nedílnou součástí interaktivních tabulí. Ve světě mezi sebou bojují dvě technologie, DLP a 3LCD, přičemž stejně jako u interaktivních systémů platí, že každá technologie má svá pozitiva i negativa. Uvedli jsme si a popsali několik šikovných doplňků pro podporu výuky, Seznámili jsme se tak s dotykovými displeji, vizualizéry a hlasovacími systémy. Vysvětlili jsme si také rozdíl mezi tabletem a tablet PC. V další části jsme se zaměřili na strukturu běžné vyučovací hodiny a možné využití interaktivních nástrojů a aplikací v jednotlivých částech pro maximální efektivitu výuky. Kapitola metodologie výzkumu představuje vybrané metody, které byly použity pro dosažení cíle této práce. Seznámili jsme se tak s dotazníkem, interview a případovou studií. V praktické části této diplomové práce byl představen pedagogický výzkum s celkovým cílem zjistit situaci ohledně využívání interaktivní techniky ve výuce na dvou vybraných základních školách. V rámci výzkumu byly zpracovány dvě případové studie, proběhlo dotazníkové šetření i interview s pedagogickými pracovníky. Během našeho výzkumu jsme zrealizovali celkově čtyři rozhovory. Dva byly uskutečněny s ředitelkami zkoumaných škol a další dva s ICT koordinátorkami. Rozhovory byly polostrukturované s volnou odpovědí. Oba je možno vidět v přílohách. Výzkumné šetření probíhalo v období září - prosinec 2016 formou elektronického dotazníku připraveného pomocí formuláře Google. Poslední pasáž byla věnována doporučením pro provoz a podporu využívání interaktivní techniky ve školách, Zdůraznili jsme především důležité provozní, materiální, personální a systémové podmínky, při jejichž nesplnění může přijít vynaložený čas a úsilí vniveč. Na závěr jsme naše doporučení pro přehlednost shrnuli do jednotlivých bodů.
Abstract in different language: At first we described the modern technical means that are used today for teaching support. We have focused on various types of interactive touch-sensitive devices, as well as uncovering of technologies hidden within single devices. We also focused on dataprojectors that are still an integral part of interactive whiteboard sets. There are two technologies, DLP and 3LCD, competiting each other. As well as interactive systems, each technology has its own positives and negatives. We described some handy add-ons for education support, presented touchscreens, document cameras and voting systems. We also explained the difference between tablet and tablet PC. In the next part, we focused on the structure of the standard lesson and the possible use of interactive tools and applications for maximizing efficiency of teaching in the individual parts of lesson. The chapter of research methodology presents selected methods used for achieving the goal of this thesis. We described a questionnaire, interview and case study. In the practical part of thesis we introduced pedagogical research with the overall objective to find out the situation about using of interactive technology in education at two selected elementary schools. Two case studies were prepared, we also managed questionnaire survey and interviews with pedagogical staff at selected schools. During our research, we have realized four interviews. Two were with the directors of selected schools, and two with the school ICT coordinators. The interviews were semi-structured with a free answer. Both you can find in the appendix. The survey was conducted in the period September - December 2016 in the form of an electronic questionnaire prepared using the Google form tool. The last passage was dedicated to recommendations for the interactive technology operation and support in schools. We emphasized mainly the important operational, material, personnel and system conditions in which the time and efforts spent may become useless. Finally, we have summed up our recommendations into individual points for to be clear.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pech_FPE_KVD_Aktualni_otazky_vyuziti_interaktivni_techniky_ve_vyuce_na_zakladnich_skolach.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Pech hodnoceni481.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Pech474.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Pech protokol508.pdfPrůběh obhajoby práce470,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.