Title: Překlad webových stránek hotelu Crowne Plaza v Moskvě
Other Titles: Translation of website - hotel Crowne Plaza in Moscow
Authors: Kohutová, Šárka
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2843
Keywords: analýza textu;kongresový cestovní ruch;Moskva;překlad;překladatelské postupy;ruská ekonomika;teorie překladu;webové stránky
Keywords in different language: text analysis;congress tourism;Moscow;translation;translation methods;Russian economy;translation theory;website
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných webových stránek z ruského do českého jazyka. Vybrané texty jsou rozebrány z lexikálního, syntaktického a morfologického hlediska. V práci jsou popsány použité překladové transformace a jsou uvedeny příklady užití. Práce se dále zaměřuje na charakteristiku kongresového cestovního ruchu a pozornost je též věnována Moskvě a to především z obchodního hlediska. Přílohu práce tvoří originální ruský text a fotogalerie.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on translation of chosen website from Russian to Czech language. Extracted texts are analysed from lexikal, syntactical and morphological viewpoint. Thesis describes used translation methods and gives an exaple of their application. Thesis also focuses on characteristic of congress tourism and attention is paid to Moscow primarily from business viewpoint. Appendix of thesis includes original Russian text and photogallery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Sarka Kohutova - 2012.pdfPlný text práce11,73 MBAdobe PDFView/Open
File0024.PDFPosudek vedoucího práce733,4 kBAdobe PDFView/Open
File0025.PDFPosudek oponenta práce541,03 kBAdobe PDFView/Open
File0026.PDFPrůběh obhajoby práce177,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.