Title: Sociální důsledky pro osoby s odlišnou kategorizací potravin na poživatelné a nepoživatelné, pramenící z neshody v této sféře s dominantní společnosti.
Other Titles: The social consequences for people with different categorization of food as edible or disedible, arising from disagreements in this sphere with the dominant society.
Authors: Sál, Luboš
Advisor: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Brunclíková Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28433
Keywords: antropologie jídla;antropologie těla;medicínská antropologie;klasifikace;identity;sociální kontrola;potravní tabu
Keywords in different language: food anthropology;anthropology of the body;medical anthropology;classification;identity;social control;food taboos
Abstract: Tato práce se snaží v prvé části zmapovat logiky třídění potravin v případě potravních zákazů. V čáísti druhé se snaží popsat sociální důsledky pro osoby s těmito odlišnými klasifikačními logikami od dominantní společnosti. Výchozím bodem zájmu práce jsou osoby s dobrovolným zákazem lepku a základním zdrojem informací mimo jiné byly zejména polostrukturované rozhovory.
Abstract in different language: This work in the first part tries to map out logic of sorting food in case of food taboos. In the second part tries to examine social consequences for people with those different classification logic, differing from the dominant society. The starting point of my thesis are persons with voluntary taboo on gluten. Basic source of information are semi-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sal_Lubos_2016.pdfPlný text práce383,75 kBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce443,64 kBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce684,91 kBAdobe PDFView/Open
Sal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce612,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.