Title: Vliv epigenetické regulace aktivity genů rodičů na embryogenezi potomků
Other Titles: Impact of the epigenetic regulation on gene activity throughout embryogenesis
Authors: Tichá, Jana
Advisor: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28517
Keywords: epigenetika;génová expresia;metylácia dna;histónové modifikácie;rna interferencie;gametogenéza;embryogenéza;genómový imprinting;inaktivácia x chromozómu;transgeneračná epigenetická dedičnosť.
Keywords in different language: epigenetics;gene expression;dna methylation;histone modifications;rna interference;gametogenesis;embryogenesis;genomic imprinting;x chromosome inactivation;transgenerational epigenetic inheritance.
Abstract: Cieľom práce je argumentovať, prečo a ako pomocou epigenetickej regulácie expresie génov dokáže rodič "naprogramovať" svoje potomstvo a určiť tak, ktoré gény bude vo svojom živote používať. Obsahom práce bude preskúmanie špecifických situácií v ontogenéze (človeka), počas ktorých sa expresia genotypu mení vplyvom prostredia, pričom tieto zmeny spôsobené vonkajšími faktormi prebiehajú počas celej ontogenézy a ovplyvňujú embryogenézu jeho potomstva. Práca si kladie za cieľ opísať konkrétne mechanizmy, ako dochádza k epigenetickej regulácii génovej aktivity a modifikácii organizmu, a akým spôsobom sa zmeny expresie dedia a aký má epigenetická regulácie expresie génov dopad na potomstvo.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to argue why and how through the epigenetic regulation of gene expression the parent can "program" his offspring and determine using the genes in his life. The work deals with specific situations in (human) ontogenesis, when during expression of the genotype varies with the environment. The work deals with the transmission of informations from the environment into the epigenom and the possibility of transfer to the next through epigenetic inheritance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KSA_TICHA_2017.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Ticha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce896,52 kBAdobe PDFView/Open
Ticha_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Ticha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce596,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.