Název: Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích v českém právním řádu
Další názvy: Trade unions in labor relations from the perspective of Czech law
Autoři: Hanáková-holeyšovská, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Janák Martin, JUDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28603
Klíčová slova: odbory;odborová organizace;zaměstnavatel;zaměstnanec;pracovněprávní;informace;kolektivní vyjednávání;kolektivní smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: unions;trade unions;employer;employee;industrial relations;collective bargaining;collective agreement
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na postavení odborů v pracovněprávních vztazích v České republice. Z uvedeného je patrné, že hlavní váha této práce je soustředěna do analýzy recentních právních norem, utřídění, nalezení jejich smyslu a komparací. Z rozsáhlé judikatury jsem se soustředila na ta rozhodnutí, která přinášejí buď nové pohledy na příslušná ustanovení, nebo je vyjasňují, upřesňují nebo některým směrem posouvají a tyto judikáty jsem v práci citovala. Ambicí této práce byl originální pohled na postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích z hlediska recentního práva, judikatury a konečně i závěry v tomto směru, včetně možných postupů soudních.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the position of trade unions in industrial relations the Czech Republic. As the above outline suggests, the main focus of this thesis is to analyse recent regulations, organise them into a system and find their intended construction and comparisons. Considering the vast amount of court judgments in this area, I have focused on those providing new insights into or better understanding and clarification of the regulations at hand, citing them in the thesis. The thesis strives to provide a comprehensive and original insight into the position of trade unions in industrial relations in the Czech Republic with respect to recent legislation and court judgments as well as the resulting conclusions, including possible court practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Postaveni odborove organizace v pracovnepravnich vztazich v ceskem pravu.pdfPlný text práce761,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanakova Holeysovska-1.pdfPosudek vedoucího práce928,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanakova Holeysovska-2.pdfPosudek oponenta práce889,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanakova Holeysovska Jaroslava.pdfPrůběh obhajoby práce409,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28603

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.