Název: Pád Cařihradu 1453
Další názvy: The Fall of Constantinople
Autoři: Civáň, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2887
Klíčová slova: pád Cařihradu;Byzanc;Osmanská říše;Mehmed II.;Konstantin XI.;Istanbul;Konstantinopol
Klíčová slova v dalším jazyce: fall of Constantinople;Byzantium;Ottoman empire;Mehmed II.;Constantine XI.;Istanbul
Abstrakt: Práce má za úkol popsat příčiny, které vedly k pádu Cařihradu, kdysy největšího města středověku. Snaží se popsat příčiny oslabování Byzance a naopak vzestup Osmanské říše. Hlavní část práce se věnuje samotnému obléhání, akcím a protiakcím útočníků i obránců. V poslední části krátce popisuje osudy významných osobností, které se na obraně podíleli. Rovněž nastiňuje další vývoj města, tentokrát jako centra Osmanské říše
Abstrakt v dalším jazyce: The work aims to describe the causes that led to the fall of Constantinople, once the largest city in the Middle Ages. It tries to describe the reasons for the weakening of the Byzantine and rise of Ottoman empires. The main part of the work is dedicated to the siege itself, action and counteraction of both attackers and defenders. In the last section briefly describes the fate of prominent personalities who participated in the defense. It also outlines the further development of the city, this time as the center of the Ottoman Empire
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Pad Carihradu.pdfPlný text práce588,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civan_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civan_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce700,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civan_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce346,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.