Název: Projednací zásada a poučovací povinnost soudu
Další názvy: Accusatorial principle and information duty of the court
Autoři: Langer, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kapitánová Blanka, JUDr.
Oponent: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28926
Klíčová slova: projednací zásada;poučovací povinnost;řízení sporné;účastníci řízení;zásady civilního řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: principle to hear;duty of the court to instruct;contentious proceedings;participant in proceedings;principles of civil proceedings.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá novodobým vývojem civilního řízení sporného, které je právně upraveno občanským soudním řádem. Je zaměřena především na analýzu projednací zásady a poučovací povinnosti a jejich praktické uplatnění ve sporném řízení před soudem I. stupně. První kapitola se zabývá civilním procesem v obecné rovině, jeho prvky a zásadami. V druhé kapitole je uvedena projednací zásada a její historický vývoj. S projednací zásadou úzce souvisí uplatnění koncentrace řízení, čemuž je věnována třetí kapitola. V souvislosti s rostoucím uplatněním projednací zásady vznikla potřeba úpravy poučovací povinnosti, kterou se zabývá kapitola čtvrtá. Poslední kapitola této práce je pak věnována praktickému uplatnění projednací zásady a poučovací povinnosti v nalézacím řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the modern development of the civil contentious proceedings, which is regulated by the Code of Civil Procedure. It is mainly focused on the analysis of the principle to hear and duty of the court to instruct and their practical application in the civil contentious proceedings before the Court of first degree. The first chapter deals with the civil process in general terms, its elements and principles. In the second chapter are listed principle to hear and its historical development. With the principle to hear is closely related application of concentration principle, which is dedicated to the third chapter. In connection with the increasing application of the principle to hear was the need to duty of the court to instruct adjustment principle to hear in chapter four. The last chapter of this diploma thesis is devoted to the practical application of the principle to hear and duty of the court to instruct in the contentious proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Langer Jakub.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Langer.pdfPosudek vedoucího práce978,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Langer.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Langer.pdfPrůběh obhajoby práce270,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.