Title: Matematické modelování turbulentního proudění
Other Titles: Mathematical modeling of turbulent flows
Authors: Mlynaříková, Helena
Advisor: Vimmr, Jan
Referee: Hajžman, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2984
Keywords: středování podle Favra;systém středovaných Navierových-Stokesových rovnic;algebraický model turbulence Baldwina a Lomaxe;dvourovnicový model turbulence k-epsilon;metoda konečných objemů;AUSM schéma;lineární rekonstrukce;duální buňka;čtyřstupňová Rungeova-Kuttova metoda
Keywords in different language: Favre averaging;system of averaged Navier-Stokes equations;algebraic Baldwin-Lomax turbulence model;two-equation k-epsilon turbulence model;finite volume method;AUSM scheme;linear reconstruction;dual cell;four-step Runge-Kutta scheme
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá základy matematického modelování turbulentního proudění. Je uvažován model stlačitelné vazké tekutiny popsaný systémem Navierových-Stokesových rovnic, z něhož je odvozen systém středovaných Navierových-Stokesových rovnic podle Favra. Ten se uzavírá modely turbulence, nejpoužívanější z nich jsou popsány v této práci. Pro numerické řešení středovaného systému Navierových-Stokesových rovnic na strukturované čtyřúhelníkové síti je použita metoda konečných objemů, nevazké numerické toky na~stěnách kontrolních objemů jsou aproximovány AUSM schématem. Za účelem zvýšení jeho řádu přesnosti v prostorové proměnné je použita lineární rekonstrukce s minmod limiterem. Vazké numerické toky stěnami kontrolních objemů jsou aproximovány centrálně s pomocí duálních buněk. V práci je také detailně popsán způsob aproximace rovnic modelu turbulence k-epsilon. Na zvolené testovací úloze proudění v dvourozměrném úzkém kanálu jsou provedeny numerické simulace turbulentního proudění s pomocí algebraického modelu turbulence Baldwina a Lomaxe a dvourovnicového modelu turbulence k-epsilon.
Abstract in different language: This work deals with basics of mathematical modelling of turbulent flows. We consider model of compressible viscid fluid described by the system of Navier-Stokes equations, from which the system of Favre averaged Navier-Stokes equations is derived. The system is closed by turbulence model, some of the most important of them are described in this work. The nonlinear system of averaged Navier-Stokes equations is solved by the finite volume method on~a~structured grid, inviscid numerical fluxes on the interface of control volumes are computed using AUSM scheme. Linear reconstruction with minmod limiter was implemented in order to improve its accuracy in space. Viscid numerical fluxes on the interface of control volumes are approximated using dual cells. Approximation of the equations of turbulence model k-epsilon is also described in detail. Numerical simulations of turbulent flow through a narrow channel using Baldwin-Lomax algebraic turbulence model and k-epsilon two-equation turbulence model were performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlynarikova_DP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce729,25 kBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce789,71 kBAdobe PDFView/Open
Mlynarikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.