Název: Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování
Další názvy: Soft-body Deformation in Musculoskeletal Modelling
Autoři: Janák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kohout, Josef
Oponent: Čmolík, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3057
Klíčová slova: pružné modely;pružinové systémy;deformovatelná tělesa;detekce kolizí
Klíčová slova v dalším jazyce: Soft-body;mass-spring system;deformable models;collision detection
Abstrakt: Soft-body modely slouží k reprezentaci elastických deformovatelných objektů ve virtualním prostředí. Jsou tedy vhodné pro simulaci objektů tvořených organickými materiály. Simulační prostředí určená pro lékařské účely jsou nejčastější aplikací soft-body modelů. Tato diplomová práce představí model svalů pro jedno takové simulační prostředí. Model je založen na tzv. pružinových systémech, které používají bodové hmotné body (částice) spojené myšlenými pružinami k reprezentaci deformovatelných objektů. Kromě toho je také představen návrh a implementace mechanismu pro detekci kolizí a správnou odezvu na ně, vytvořený pro pružinové systémy. Mechanismus umožňuje zpracovat kolizi mezi pevným a pružným objektem (kostí a svalem) stejně jako mezi dvojicí pružných objektů. Vytvořené řešení je součástí projektu VPHOP - The Osteoporotic Virtual Physiological Human (FP7-ICT-223865), sponozorovaného Evropskou Komisí, jehož cílem je zvýšení efektivity léčby a předcházení osteoporózy.
Abstrakt v dalším jazyce: Soft-body models represent elastic deformable objects in a virtual environment, which makes them particularly appropriate for a simulation of objects made of organic materials. Simulation environments created for medical purposes are the most usual applications that employ soft bodies. This thesis presents a model of muscles for one of such environments. The model is based on the mass-spring systems, which use point-mass particles connected by fictional springs to represent the deformable object. Also, a mechanism for collision detection and response suitable for the mass-spring model was designed, implemented and tested. The mechanism is able to handle collisions between a rigid and a soft body (a bone and a muscle) as well as between two soft bodies (two muscles). The solution is a part of the EC funded project VPHOP - The Osteoporotic Virtual Physiological Human (FP7-ICT-223865) that is dedicated to improvement of the effectiveness of osteoporosis prediction and treatment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Janak_Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0016Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce626,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0016Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce335,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0016Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.