Title: Institut vyvlastnění
Other Titles: Institution of Expropriation
Authors: Zvěřinová, Ida
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31488
Keywords: vyvlastnění;vyvlastňovaný;vyvlastnitel;veřejný zájem;vlastnické právo;omezení vlastnického práva;věcné břemeno;stavba;pozemek;veřejný zájem;zákon o vyvlastnění
Keywords in different language: expropriation;expropriated;executor;public interest;property right;restrictions on property rights;material burden;building;land;public interest;expropriation act
Abstract: Diplomová práce pojednává o institutu vyvlastnění, a to z pohledu české právní úpravy. V práci jsou vymezeny základní pojmy, které s vyvlastněním souvisejí a jsou důležité. Je zde stručně popsán historický vývoj vyvlastňování, od počátků až po současnost. Tato práce vymezuje základní podmínky pro vyvlastnění, zákony a vyvlastňovací řízení.
Abstract in different language: This diploma thesis desribes the institute of expropriation from the point of view of the Czech legal regulation. The thesis defines the most importrant basics concepts that are related to the expropriation. Here is a brief description of the historical development of expropriation from the beginning to the present. This work defines the basic conditions for expropriation, laws and expropriation proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyvlastne_ni__pdf.pdfPlný text práce457,94 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce545,18 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce564,48 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce321,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.