Název: Ošetřovatelský proces u pacienta s traumatickým poraněním orofaciálního aparátu
Další názvy: Nursing process in a patient with traumatic injuries to the orofacial apparatus
Autoři: Eretová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Čadová Lucie, Mgr.
Oponent: Dvořák Josef, Prof. MUDr. DrSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32105
Klíčová slova: trauma;obličej;dutina ústní;ústní hygiena;ošetřovatelská péče;edukace;kazuistika;sauerova dlaha;intermaxilární fixace.
Klíčová slova v dalším jazyce: trauma;face;oral cavity;oral hygiene;nursig;education;case report;sauer plate;intermaxillary fixation.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u pacientů s traumatickým poraněním obličeje. Zaměřuje se především na určení hlavních ošetřovatelských diagnóz a intervencí a snaží se zmapovat nejproblematičtější oblast v rámci edukace. Teoretická část obsahuje ucelený přehled anatomie obličeje a jeho dělení do etáží, druhy úrazů, možnosti vyšetřovacích metod, léčby a jejích komplikací, specifika ošetřovatelské péče a zakončena je rehabilitačními technikami orofaciálního aparátu. Praktická část obsahuje podrobnou kazuistiku zvoleného pacienta s komplikovaným úrazem obličeje po vážné autonehodě. Poté byl proveden sběr informací a osobní rozhovor s pacientem, na jehož základě byl sestaven ošetřovatelský proces. Výsledkem je zpracovaný edukační plán a leták v oblasti ústní hygieny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachleor thesis deals with the nursing process in patients wiith traumatic facial injuries. It focuses primarily on the identification of majir nursing diagnoses and interventions, and tries to map the most problematic area withing education. The theoretical part contains a comprehensive overview of facial anatomy and its division into layers, types of injuries, possibilities of investigation methods, treatment and its complications, specifics of nursing care ant terminated by rehabilation techniques of orofacial apparatus. The practical part contains a detailed case study of the selected patient with complicated face trauma after a serious car accident. After thet, information was collected and a personal interview with the patient, based on which the nursing process was assembled. The result is a prepared educational plan and a leaflet in the field of oral hygiene.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ERETOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ERETOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ERETOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce490,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.