Title: Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko
Other Titles: Design of the squirrel-cage induction machine
Authors: Čurda, Petr
Advisor: Červený Josef, Doc. Ing. CSc.
Referee: Řezáček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32196
Keywords: elektromagnetický návrh;vinutí;magnetický tok;elektromagnetická indukce;stator;rotor;vzduchová mezera;proudová hustota;klec nakrátko;magnetický obvod;odpor;ztráty;kružnicový diagram;momentová charakteristika
Keywords in different language: electromagnetic design;winding;magnetic flux;electromagnetic induction;stator;rotor;air gap;current density;squirrel cage;magnetic circuit;resistance;losses;circle diagram;torque characteristic.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektromagnetický návrh trojfázového asynchronního motoru s klecí nakrátko o parametrech: P = 120 kW, U = 400 V, 2p = 8, m = 3, IP23, f = 50 Hz. Návrh stroje je proveden podle zadaných parametrů. Obsahem práce je určení hlavních parametrů stroje a geometrického uspořádání statoru a rotoru. Dále je uveden výpočet magnetického obvodu, odporů a reaktancí obou vinutí. Součástí práce je také stanovení celkových ztrát, účinnosti motoru, proudu a účiníku v chodu naprázdno a nakrátko. V závěru práce je na základě vypočtených hodnot sestrojen kružnicový diagram, z něhož je následně odvozena momentová charakteristika a určeny další parametry stroje V příloze je schematicky nakreslen podélný a příčný řez stroje.
Abstract in different language: The thesis deals with electromagnetic design of the induction machine with squirrel-cage with parameters: P = 120 kW, U = 400 V, 2p = 8, m = 3, IP23, f = 50Hz. The design of the machine is made according to specified parameters. The goal of the thesis is determination of the main parameters of the machine and geometric layout of stator and rotor. In addition, the magnetic circuit, resistance and reactance of both winding types are calculated. The thesis also contains the determination of the total losses, efficiency of the motor, the current and the power factor in the idle and short run. In conclusion a circle diagram based on the calculated values is constructed and subsequently the torque characteristic and other parameters are derived from it. A schematic longitudinal and cross section of the machine is drawn in the appendix of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Curda_Petr_2018.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
075003_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,33 kBAdobe PDFView/Open
075003_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,27 kBAdobe PDFView/Open
075003_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.