Title: Emocionální působení barev v souvislostech výtvarné výchovy
Authors: Tesaříková, Nikola
Advisor: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32257
Keywords: teorie barev;působení barev;barva ve výtvarném umění;výtvarná výchova;dětský výtvarný projev;vlastní výtvarná činnost
Keywords in different language: color theory;color effects;color in art;art education;children's artistic expression;own artistic activity
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám teorií barev z pohledu fyzikálního, fyziologického, psychologického a vizuálního působení, jež jsou pro pochopení samotného emocionálního účinku barev nezbytné. Práce je členěna na tři části - část teoretickou, empirickou a praktickou vlastní tvorbu. V první části popisuji teorii barev z hlediska zkoumání jednotlivých oblastí vědy. Následují kapitoly o symbolice barev, využití barev v praxi, o zastoupení barvy ve výtvarném umění a také v hodinách výtvarné výchovy. V druhé části představuji výzkum, zabývající se vnímáním a preferencí barev u dětí mladšího školního věku. Vlastní tvorba zahrnuje sérii velkoformátových digitálních tisků, zpracovaných ve vektorovém počítačovém programu. Tato díla mají oporu v teoretické části práce, jsou výsledkem mého bádání a vystihují můj osobní vztah k barvám.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I deal with the theory of colors in terms of physical, physiological, psychological and visual effects, which are necessary for the understanding of the emotional effect of the color itself. The work is divided into three parts - the theoretical, empirical and practical creation. In the first part I describe the theory of colors in terms of exploration of individual sphere of sciences. The next chapters are focus on symbolism of colors, use of colors in practice, on representation color in the fine arts and also in the art lessons are followed. In the second part, I present research on the perception and preference of colors in children of younger school age. My own work includes a series of large-format digital prints, processed in a vector computer program. These works are supported in the theoretical part of the work. Digital prints are a result of my research and represent my personal relationship to colors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesarikova Nikola, Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tesarikova Nikola_vedouci_Slavik_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tesarikova Nikola_oponent_Komzakova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Tesarikova Nikola_2018.pdfPrůběh obhajoby práce499,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.