Title: Povolání advokáta - podnikatelská a justiční role advokáta v minulosti a současnosti
Other Titles: Attorney profession - attorney business and judicial position in the past and in the present
Authors: Pauly, Jan
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Formánková, Vlasta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3247
Keywords: advokáti;advokacie;materiální a formální pojetí advokacie;advokáti jako podnikatelé;justiční role advokátů;zákon o advokacii;samostatní advokáti;advokáti v obchodní společnosti
Keywords in different language: advocates;legal profession;material and formal concept of legal profession;advocates as entrepreneur;judicial role of advocates;act on bar;independent advocates;advocates in business company
Abstract: Účelem této diplomové práce je v co možná nejkomplexnější podobě pojednat o různých aspektech povolání advokáta. Na danou problematiku je nahlíženo z pohledu advokáta jako podnikatele, přičemž druhá část práce se zabývá otázkou justiční role advokáta, resp. nastiňuje advokátní činnost v různých typech soudního řízení. Pro celistvější obraz na činnost advokáta se autor zabývá samotným pojmem advokát a advokacie. V daných otázkách je komparováno i s historickými daty a dobovým pojetím advokacie a advokáta. Na otázku advokáta jako podnikatele a zároveň jeho justiční roli je nahlíženo nejen z pohledu právního, ale současně i z pohledu etického.
Abstract in different language: This thesis is intended to provide the most comprehensive possible discussion of various aspects of the legal profession. The subject matter is viewed from the aspect of an attorney-at-law as an entrepreneur, where the second part of the work is concerned with the role of an attorney in the judicial system and describes the activities of lawyers in various types of court proceedings. To provide a more comprehensive picture of the activities of an attorney-at-law, the author discussed the concepts of an attorney as such and of the legal profession, i.e. the Bar. In these areas, a comparison is given between historical data and the historical concept of the legal profession and attorney-at-law. In relation to the aspect of an attorney as an entrepreneur and his role in the judicial system, the subject matter is analysed, not only from a legal point of view, but also in terms of ethics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-PAULY.pdfPlný text práce467,58 kBAdobe PDFView/Open
DP - Pauly J..pdfPosudek vedoucího práce62,4 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pauly J..pdfPosudek oponenta práce36,43 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pauly J..pdfPrůběh obhajoby práce56,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.