Title: Didaktická interpretace vybraných textů Arnošta Lustiga
Other Titles: The didactic interpretation of selected writings of Arnošt Lustig
Authors: Vránová, Michaela
Advisor: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32737
Keywords: arnošt lustig;dita saxová;démanty noci;povídka sousto;komunikačně pojatá literární výchova;didaktická interpretace;učivo
Keywords in different language: arnošt lustig;dita saxová;diamonds of the night;short story mouthful;communicative literary education;didactic interpretation;curriculum
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá didaktickou interpretací vybraných textů Arnošta Lustiga - povídka Sousto, novela Dita Saxová. Práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. V teoretické části se zaměřuji na život a tvorbu A. Lustiga, a dále podrobuji oba texty odborné interpretační analýze. V dalších kapitolách upínám pozornost na komunikačně pojatou literární výchovu (dále jen LV) jako takovou, ale především na teorie a metodická východiska, z kterých LV čerpá. Poté objasňuji podstatu didaktické interpretace a vymezuji učivo jak ve vztahu k vybraným textům, tak ke studijnímu zaměření žáků. Aplikační část je věnována mnou navrženým tvořivým didaktickým interpretacím již zmíněných textů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on a didactical interpretation of selected texts of Arnošt Lustig short story Mouthful and novel Dita Saxová. The thesis is consists of practical and theoretical part. Theoretical part is focused on life and work of A. Lustig, as well as on the academic interpretation analysis. Other chapters focus on communicative literary education, and especially on the theories and methodological basis from which the literary education derive. Then there is explained the basis of didactical interpretation and it is defined the curriculum with the relation to the selected texts as well as to the study focus of the students. Practical part is consists of didactical interpretations of above mentioned writings which I conducted myself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vranova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vranova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce40,38 kBAdobe PDFView/Open
vranova_novotny.pdfPosudek oponenta práce52,36 kBAdobe PDFView/Open
vranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce143,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.