Title: Základní typy syntakticko-stylistických nedostatků v textech kvalifikačních prací
Authors: Vondrášková, Lucie
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32739
Keywords: odborný funkční styl;bakalářská práce;syntakticko-stylistické defekty;kvantitativní a kvalitativní analýza
Keywords in different language: professional style of work;bachelor's thesis;syntaktic-stylistic defects;quantitative and qualitative analysis
Abstract: Tato práce se zabývá syntakticko-stylistickými nedostatky v kvalifikačních pracích. V teoretické části je charakterizován odborný funkční styl. Zaměřuje se na formování českého odborného vyjadřování, vymezení stylu, faktory odborných projevů, stylovou normu, rozlišení stylu odborných jazykových projevů. Je charakterizována problematika slohových útvarů. Dále jsou uvedeny nejčastější typy syntakticko-stylistických nedostatků. Cílem této práce je zjistit, které syntakticko-stylistické jevy dělají studentům Západočeské univerzity v Plzni největší problémy, tzn., ve kterých nejvíce chybovali, a porovnat výsledky analýzy mezi jednotlivými fakultami. K tomu byla využita analýza 60 bakalářských prací ze tří fakult ZČU obhájených v roce 2016. V praktické části se nachází samotné dílčí analýzy textů, závěry a komparace výsledků.
Abstract in different language: This work deals with syntactic-stylistic deficiencies in the qualifying work. In the theoretical part is characterized vocational functional style. It focuses on the formation of Czech professional expression, the definition of style, the factors of vocational expression, the style norm, the distinction of the style of vocational language expressions. The problems of stylistic features are characterized. The following are the most common types of syntactic-stylistic flaws. The purpose of this work is to find out which syntactic-stylistic phenomena are making the students of the University of West Bohemia in Pilsen the biggest problems, ie, in which they were most mistaken, and to compare errors between faculties. This was based on an analysis of 60 bachelor's theses in three faculties of UWB defended in 2016. Practical part contains partial analysis of texts, conclusions and comparison of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vondraskova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vondraskova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce45,49 kBAdobe PDFView/Open
vondraskova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce40,69 kBAdobe PDFView/Open
vondraskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.