Title: Ženy v řídících pracovních pozicích
Other Titles: Women in managerial positions
Authors: Horáčková, Barbora
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32884
Keywords: životní strategie;gender;pracovní trh;ženy ve vedoucích pozicích;starostky;kombinace práce a rodiny
Keywords in different language: life strategies;gender;labor market;women in leading positions;mayors;a combination of work and family
Abstract: Práce se věnuje životním strategiím žen ve vedoucích pozicích. Životní strategie jsou definovány jako osvědčený způsob adaptace na společensky dané podmínky (sociální, rodinné, ekonomické a politické). Konkrétně se práce zaměřuje na životní strategie kombinace pracovního a soukromého života. Cílem diplomové práce je analyzovat životní strategie žen na pozicích starostek v Karlovarském kraji a popsat, jak jsou konstruovány a interpretovány aktérkami v každodenním životě. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, metodologické a praktické. První část představuje teoretické koncepty genderu a feminismu, dále se zabývá genderovou strukturou trhu práce a ženami v politice. Metodologická část se věnuje výzkumnému designu a zejména metodě výzkumu a to polostrukturovanému rozhovoru. Třetí část představuje respondentky výzkumu a pojednává konkrétně o jejich životních strategiích kombinace práce a rodiny ve funkci starostek.
Abstract in different language: This thesis is oriented on the life strategies of women in leading positions. The life strategies are defined as a proven way of adapting to social conditions (social, family, economic and political). Specifically, the thesis is focused on the life strategies combining work and private life. The aim of this master thesis is to analyze the life strategies of women on the positions of mayors in the Karlovy Vary region and describe how they are designed and interpreted by actors in everyday life. The thesis is divided into three parts: theoretical, methodological and practical. The first part explained the theoretical concepts of gender and feminism, the gender structure of the labor market and women in politics. The methodological part deals with the research design and especially the method of research semistructured interview. The third part introduce mayors of research and deals with their life strategies of reconciling work and family life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Horackova_Barbora.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Horackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce924,35 kBAdobe PDFView/Open
Horackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce778,6 kBAdobe PDFView/Open
Horackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce391,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.