Název: Vznik bipolárního uspořádání v Evropě - vzestup realismu v MV
Další názvy: The origin of the bipolar structure in Europe - the rise of realism in the international relations
Autoři: Kurka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3312
Klíčová slova: mezinárodní vztahy;realismus;idealismus;bipolarita;studená válka
Klíčová slova v dalším jazyce: international relations;realism;idealism;bipolarity;cold war
Abstrakt: Cílem této práce je popis vzestupu a vlivu realistických konceptů v prostředí mezinárodních vztahů v období 1917 - 1949 a analýza jejich přispění k vytvoření bipolárního uspořádání v Evropě. V teoretické části jsou uvedena základní teoretická východiska realistického i idealistického uvažování v oboru mezinárodních vztahů. Analytická část aplikuje výše uvedené teorie na jednotlivé klíčové události ve vymezeném období. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých klíčových událostí, zaměřuje se na jejich analýzu z pohledu realistických a idealistických konceptů a dokumentuje postupný vývoj od nástupu idealismu po skončení první světové války, postupné střízlivění z idealistických představ během krizí třicátých let, pragmatické vztahy velmocí v průběhu druhé světové války a dominantní nástup realismu v poválečném období, vedoucí až k bipolárnímu rozdělení Evropy.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis are a description of the realistic concepts increase and influence in the international relations in the period of time 1917 ? 1949 and the analysis of their contribution to the building of the bipolar organization in Europe. In the theoretical part are stated the rudimentary theoretical basis of realistic and idealistic cogitation in the field of international relations. The analytical part applies aforesaid theories for each key events in the defined period of time. The thesis conclusion includes recapitulation of each key events, it is focused on their analysis from the realistic and idealistic concepts point of view and it documents the gradual development from the beginning of idealism to the end of the First World War, the gradual sobering from idealistic ideas during the depressions of the thirties, pragmatic relations of great powers during the Second World War and the dominant beginning of the realism in the post-war period of time leading to the bipolar Europe organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012 Pavel Kurka.pdfPlný text práce609,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kurka_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce43,1 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kurka opo bc POL.docxPosudek oponenta práce43,45 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kurka.pdfPrůběh obhajoby práce153,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.