Název: Devoluce ve Velké Británii (případová studie Severního Irska, Skotska, Walesu)
Další názvy: Devolution in Great Britain (case study of Scotland, Wales, Northern Ireland)
Autoři: Herčík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3316
Klíčová slova: devoluce;Velká Británie;Skotsko;Wales;Severní Irsko;autonomní instituce;moc zákonodárná;moc výkonná;moc soudní
Klíčová slova v dalším jazyce: devolution;Great Britain;Scotland;Wales;Northern Ireland;autonomous institutions;legislative power;executive power;judicial power
Abstrakt: Devoluce je nepochybně velmi dynamický proces, který ovlivnil, ovlivňuje a bude ovlivňovat politické procesy ve Velké Británii. Práce je zaměřena na její konkrétní projevy v oblastech Skotska, Walesu a Severního Irska. Jejím cílem je popsat autonomní instituce, které zde v rámci procesu devoluce vznikly, a to podle klasického dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Dalším cílem je zjistit míru autonomie jednotlivých regionů. Jako nástroj pro zjišťování této míry slouží imaginární cesta, na jejímž konci je nezávislost jednotlivých regionů. Posledním cílem práce je obecně popsat, co to je proces devoluce.
Abstrakt v dalším jazyce: Devolution is undoubtedly a very dynamic process that significantly influenced, yet still affecting and will affect the political process in Great Britain. The work is focused on its particular manifestations in the regions of Scotland, Wales and Northern Ireland. It aims to describe an autonomous institutions under the devolution process in these regions arose, according to the classical division of powers into legislative, executive and judicial powers. Another goal is to find out the extent of autonomy of individual regions. As a tool for determining the degree is an imaginary journey to the end of which is independence of the regions. The final goal is to generally describe what is the process of devolution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Hercik Bakalarska prace.pdfPlný text práce331,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hercik_vedouci_POL.docxPosudek vedoucího práce13,15 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
docx(1).Hercik_vedouci_POL.docxPosudek oponenta práce13,15 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hercik.pdfPrůběh obhajoby práce230,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.