Title: Devoluce ve Velké Británii (případová studie Severního Irska, Skotska, Walesu)
Other Titles: Devolution in Great Britain (case study of Scotland, Wales, Northern Ireland)
Authors: Herčík, Tomáš
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3316
Keywords: devoluce;Velká Británie;Skotsko;Wales;Severní Irsko;autonomní instituce;moc zákonodárná;moc výkonná;moc soudní
Keywords in different language: devolution;Great Britain;Scotland;Wales;Northern Ireland;autonomous institutions;legislative power;executive power;judicial power
Abstract: Devoluce je nepochybně velmi dynamický proces, který ovlivnil, ovlivňuje a bude ovlivňovat politické procesy ve Velké Británii. Práce je zaměřena na její konkrétní projevy v oblastech Skotska, Walesu a Severního Irska. Jejím cílem je popsat autonomní instituce, které zde v rámci procesu devoluce vznikly, a to podle klasického dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Dalším cílem je zjistit míru autonomie jednotlivých regionů. Jako nástroj pro zjišťování této míry slouží imaginární cesta, na jejímž konci je nezávislost jednotlivých regionů. Posledním cílem práce je obecně popsat, co to je proces devoluce.
Abstract in different language: Devolution is undoubtedly a very dynamic process that significantly influenced, yet still affecting and will affect the political process in Great Britain. The work is focused on its particular manifestations in the regions of Scotland, Wales and Northern Ireland. It aims to describe an autonomous institutions under the devolution process in these regions arose, according to the classical division of powers into legislative, executive and judicial powers. Another goal is to find out the extent of autonomy of individual regions. As a tool for determining the degree is an imaginary journey to the end of which is independence of the regions. The final goal is to generally describe what is the process of devolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Hercik Bakalarska prace.pdfPlný text práce331,32 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_vedouci_POL.docxPosudek vedoucího práce13,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
docx(1).Hercik_vedouci_POL.docxPosudek oponenta práce13,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hercik.pdfPrůběh obhajoby práce230,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.