Název: Jan Hus a Petr Chelčický o církvi
Autoři: Zikmundová, Yvette
Vedoucí práce/školitel: Novotný Jiří, Mgr.
Oponent: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33260
Klíčová slova: jan hus;petr chelčický;o církvi;o cierkvi svaté;církev;společnost;kritika;kritika církve;kritika společnosti;násilí;kněžstvo;věřící
Klíčová slova v dalším jazyce: jan hus;petr chelčický;de ecclesia;on the holy church;church;society;criticism;cirticism of the church;criticism of the society;violence;the priesthood;believers
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou dva traktáty z období z 2. poloviny 14. století O církvi (od Jana Husa) a O cierkvi svaté (od Petra Chelčického). V první kapitole popisuji charakteristické rysy 2. poloviny 14. století v Čechách. V následujících dvou kapitolách stručně popisuji a život a dílo obou myslitelů. Hlavním úkolem práce bylo srovnávání názorů obou učenců z hlediska církve a společnosti. Položila jsem si několik otázek: Jak popisují církev? Jak nahlížejí na uspořádání společnosti? Co kritizují na církvi a společnosti? Jak by měla vypadat ideálně vypadat církev a společnost? Přestože oba autory od sebe dělí jedna generace a vznik obou spisů pouhých 8 let, jejich názory se v mnohém liší. Na toto vše jsem se snažila odpovědět v praktické části bakalářské práce. Veškeré poznatky jsem stručně shrnula v závěru. Do příloh jsem zařadila několik fotek, které jsem pořídila během cest do míst spojenými s životy Jana Husa a Petra Chelčického.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is a comparison of two tracts from the second half of the 14th century - De Ecclesia by John Hus and On the Holy Church by Petr Chelčický. The first chapter concentrates on the characteristics of the second half of the 14th century in Bohemia. In the next two chapters, the thesis briefly outlines the life and works of the cited authors. The object of the thesis is to compare the opinions of both scholars from the point of view of the Church and the society, namely: How do they describe the Church? What is their opinion on the organization of the society? What is their criticism of the Church and the society? What should an ideal society and Church be like? Despite the generation gap between the authors and the fact, that the above-cited tracts were written only eight years apart, the opinions differ in various respects. Answers to all of these questions are in the main part of the thesis. My findings are summarized in the conclusion. The attachments comprise photographs of the places connected to the lives of John Hus and Petr Chelčický that I visited during my research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Yvette Zikmundova_P17B0227P_bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zikmundova_viktora.pdfPosudek oponenta práce29,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zikmundova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce36,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zikmundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce133,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.