Title: Zdroje legitimity politické moci v kontextu modelů demokracie
Other Titles: Sources of legitimacy of political power in context of democratic models
Authors: Martinková, Magdaléna
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3333
Keywords: zdroje legitimity;teoretické modely legitimity;panství Maxe Webera;občanská participace;ospravedlnění konání;Schumpeterova elitní demokracie;polyarchie;deliberativní demokracie;občanský republikanismus;občanská společnost;volby;deliberace;legitimizující prvky
Keywords in different language: sources of legitimacy;theoretical models of legitimacy;dominion of Max Weber;civic participation;justification of manners;Schumpeter's elite demovracy;polyarchy;deliberative democracy;civic republicanism;civic society;elections;deliberation;elements of legitimation
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl najít a porovnat zdroje legitimity, o které se opírají demokratické modely Schumpeterovy elitní demokracie, Dahlovo modelu polyarchie, myšlenkového modelu deliberativní demokracie a nakonec modelu občanského republikanismu. Náplní práce je pak na základě srovnání těchto modelů najít ten, který disponuje nejsilnější legitimitou. Struktura práce je rozdělena na pět částí. První část se zabývá teoretickým vymezením pojmu legitimity a jeho historickým vývojem a teoretickými modely, kterými přispěli různí autoři. Další části se postupně zabývají hledáním zdrojů legitimity v již zmíněných modelech a průběžně jsou zde tyto modely srovnávány podle vytyčených měřítek. Poznatky této práce bude možno využít při rozsáhlejších a hlubších analýzách zabývajících se zdroji legitimity a nebo bude práce využitelná jako normativní základ při prozkoumávání empiričtějších složek legitimity.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concerned with sources of legitimacy in different models of democracy. As representatives were chosen Schumpeter's minimalistic model of elite democracy, Dahl's maximalistic model of polyarchy, for participation model one of the youngest models of so called deliberative democracy and finlly civic republicanism. The first theoretical part is about defining legitimation as normative concept and about clarification of particular concepts of chosen authors. In others parts are exposed particular sources of legitimacy, which are basicly consist of beliefs in whole system settings, belief of rightness of common good, participations of citizens, participation in election and so on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA komplet PDF.pdfPlný text práce584,79 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Martinkova Magdalena_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Martinokova.pdfPrůběh obhajoby práce318,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.