Název: Zdroje legitimity politické moci v kontextu modelů demokracie
Další názvy: Sources of legitimacy of political power in context of democratic models
Autoři: Martinková, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Strnadová, Lenka
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3333
Klíčová slova: zdroje legitimity;teoretické modely legitimity;panství Maxe Webera;občanská participace;ospravedlnění konání;Schumpeterova elitní demokracie;polyarchie;deliberativní demokracie;občanský republikanismus;občanská společnost;volby;deliberace;legitimizující prvky
Klíčová slova v dalším jazyce: sources of legitimacy;theoretical models of legitimacy;dominion of Max Weber;civic participation;justification of manners;Schumpeter's elite demovracy;polyarchy;deliberative democracy;civic republicanism;civic society;elections;deliberation;elements of legitimation
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl najít a porovnat zdroje legitimity, o které se opírají demokratické modely Schumpeterovy elitní demokracie, Dahlovo modelu polyarchie, myšlenkového modelu deliberativní demokracie a nakonec modelu občanského republikanismu. Náplní práce je pak na základě srovnání těchto modelů najít ten, který disponuje nejsilnější legitimitou. Struktura práce je rozdělena na pět částí. První část se zabývá teoretickým vymezením pojmu legitimity a jeho historickým vývojem a teoretickými modely, kterými přispěli různí autoři. Další části se postupně zabývají hledáním zdrojů legitimity v již zmíněných modelech a průběžně jsou zde tyto modely srovnávány podle vytyčených měřítek. Poznatky této práce bude možno využít při rozsáhlejších a hlubších analýzách zabývajících se zdroji legitimity a nebo bude práce využitelná jako normativní základ při prozkoumávání empiričtějších složek legitimity.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is concerned with sources of legitimacy in different models of democracy. As representatives were chosen Schumpeter's minimalistic model of elite democracy, Dahl's maximalistic model of polyarchy, for participation model one of the youngest models of so called deliberative democracy and finlly civic republicanism. The first theoretical part is about defining legitimation as normative concept and about clarification of particular concepts of chosen authors. In others parts are exposed particular sources of legitimacy, which are basicly consist of beliefs in whole system settings, belief of rightness of common good, participations of citizens, participation in election and so on.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA komplet PDF.pdfPlný text práce584,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,99 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Martinkova Magdalena_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,24 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Martinokova.pdfPrůběh obhajoby práce318,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.