Title: Zvláštní řízení soudní
Other Titles: The special judicial proceedings
Authors: Horák, Martin
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33391
Keywords: zvláštní řízení soudní;zákon o zvláštních řízeních soudních;zákon č. 292/2013 sb.;civilní proces;občanské právo civilní;nesporné řízení;zvláštní řízení;zákon č. 99/1963 sb.;občanský soudní řád
Keywords in different language: the special judicial proceedings;on special judicial proceedings;act no. 292/2013 coll.;civil process;civil procedure;non-contentious proceedings;special proceedings;act no. 99/1963 coll.;the civil procedure code
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá úpravou nesporných, popř. jiných zvláštních řízení v českém právu, při které je vycházeno převážně z úpravy zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Po krátkém nástinu historického vývoje těchto řízení je pozornost upřena na obecnou část zákona č. 292/2013 Sb. Dále je detailní pozornost směřována na konkrétní řízení, jejichž úpravu nalezneme ve zvláštní části tohoto zákona. Poslední část diplomové práce je věnována komparaci české právní úpravy se sousedními státy. Veškeré poznatky jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is dealing with the modification of indisputable or, other special procedures in Czech law, which are mainly based on the amendment to Act No. 292/2013 Coll., on Special Procedures of the Courts. After a brief overview of the historical development of these proceedings, attention is drawn to the general part of Act No. 292/2013 Coll. In addition, detailed attention is directed to specific proceedings, the modifications of which are found in a special part of this Act. The last part of the diploma thesis is devoted to the comparison of the Czech legislation with the neighboring states. All findings are summarized in the last chapter of this diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPHorakMartin.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Horak.pdfPosudek vedoucího práce721,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Horak.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Horak.pdfPrůběh obhajoby práce278,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.