Title: Šikanózní insolvenční návrhy
Other Titles: Frivolous insolvency petitions
Authors: Kosinová, Daniela
Advisor: Wolfová Jitka, JUDr.
Referee: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33393
Keywords: zneužívání práva;insolvence;novela č. 64/2017 sb.
Keywords in different language: abusing of rights;insolvency;amedment no. 64/2017
Abstract: Diplomová práce "Šikanózní insolvenční návrhy" se zabývá novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost dne 1.7.2017 a insolvenční novelou č. zákona č. 334/2012 Sb., která vstoupila v účinnost dne 1.11.2012 a do insolvenčního zákona tak vtělily některé nové instituty, jejichž účelem je zabránění šikanózního výkonu práva ve spojení s insolvenčním řízením. V práci jsou nejprve rozebrány obecné předpoklady pro rozhodnutí o úpadku a zákonné formy řešení úpadku. Dále je popsán samotný pojem šikanózních insolvenčních návrhů, jakým způsobem je zneužíváno právo v této oblasti, a jakými instituty se poškozený subjekt může bránit, a to jak z hlediska občanskoprávního, tak z hlediska trestněprávního. Další kapitola je věnována zneužíváním insolvenčních návrhů ze strany dlužníka, které velice úzce souvisí s pravidly souběhu exekučního a insolvenčního řízení. Pro porovnání českého insolvenčního práva s cizí právní úpravou je přidán krátký vhled do nizozemského insolvenčního práva, jeho úskalí a způsoby řešení zneužívání insolvenčního práva podle nizozemských právních předpisů.
Abstract in different language: This master´s thesis entitled "Frivolous insolvency petitions" analyses amendment of the insolvency law No. 64/2017, which came into force on 1th of July 2017 and contained a few new instruments to prevent frivolous and vexatious exercise of the right in the insolvency law and also analyses "anti-frivolous amendment" No. 334/2012, which came into force on 1th of November 2012 and which main purpose was dealing with frivolous and vexatious insolvency petitions. The first chapter is concerned about the common presumptions for declaration of the state of insolvency and the resolution of the insolvency. Next chapter describes the concept of frivolous insolvency petitions, how the right can be misused in the insolvency law and how to avoid the impact of the frivolous insolvency petitions. Next chapter is focused on misusing of insolvency petitions by debtor, which is related to the rules of execution and insolvency proceedings. For the purpose of comparison Czech insolvency law with foreign legislation I add a short view of Dutch insolvency law and a way of abusing right in Dutch law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce703,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kosinova.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kosinova.pdfPosudek vedoucího práce889,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kosinova.pdfPrůběh obhajoby práce268,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.