Název: Konfliktní linie společného soužití Čechů a Slováků
Další názvy: Conflicting lines of coexistence of Czechs and Slovaks
Autoři: Ptáčková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3340
Klíčová slova: česko-slovenské vztahy;Češi;Slováci;Československá republika;česko-slovenská vzájemnost;česko-slovenské dějiny;politické dějiny;federace;rozpad
Klíčová slova v dalším jazyce: czech-slovak relations;Czechs;Slovaks;Czechoslovak republic;political history;federation;breakup
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na konfliktní linie a příčiny sporů, které doprovázely česko-slovenské soužití po celou dobu existence společného státu. Soužití Čechů a Slováků bylo od samého začátku vzniku Československa doprovázeno problémy vyplývajícími z různých historických zkušeností a odlišného hospodářského, kulturního a sociálního vývoje. V první části je popsáno jak se tyto determinanty promítaly do politiky a života společnosti nově vzniklého Československa. V dalších kapitolách je nastíněna podoba vzájemných vztahů po obnovení republiky až do rozpadu v roce 1992. Vymezení těchto kapitol je dáno historickými mezníky (Pražské jaro a rok 1968, pád komunismu v roce 1989 a rozdělení v roce 1992). Práce je doplněna o kapitolu pojednávající o podobě česko-slovenských vztahů po vzniku dvou samostatných republik v roce 1993. Na základě této analýzy definuji hlavní štěpné linie vztahů, které v konečném důsledku vedly k zániku Československa.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the cleavage and causes of conflicts that accompanied the Czech-Slovak coexistence throughout the existence of the common state. Coexistence of Czechs and Slovaks were from the beginning of creation of Czechoslovakia accompanied by problems arising from different historical experiences and different economic, cultural and social development. The first chapter describes how these determinants reflected in politics and social life of the newly created Czechoslovakia. The next chapters outline the shape of the restoration of relations until the collapse of the republic in 1992. This period is divided into several chapters as defined by the historical milestones (the Prague Spring and year 1968, the fall of communism in 1989, and division). The work is complemented by a chapter dealing with the form of Czech-Slovak relations after the two independent republics in 1993. Based on the analysis I´ll define the main lines of cleavage relationships, which ultimately led to the demise of Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - portal.pdfPlný text práce613,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptackova Daniela_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce40,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ptackova_opo.docxPosudek oponenta práce45,14 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ptackova.pdfPrůběh obhajoby práce239,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.