Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Čapková, Vladimíra
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33451
Keywords: vyvlastnění;vlastnické právo;účel vyvlastnění;vyvlastňovací řízení;zákon o vyvlastnění
Keywords in different language: expropriation;property rights;the purpose of the expropriation;expropriation proceeding;the expropriation act
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pojem vyvlastnění a jeho historický kontext. V úvodu od sebe odlišuje pojmy konfiskace, znárodnění a vyvlastnění. Následně jsou uvedeny prameny práva k této problematice (zejména zákon o vyvlastnění). Třetí část práce je věnována podmínkám pro vyvlastnění, jako například pojmu veřejný zájem, náhrada za vyvlastnění, a další. V práci najdeme také vymezení vyvlastňovacího řízení včetně vysvětlení pojmů vyvlastňovací úřad, vyvlastnitel a vyvlastňovaný. V závěru práce je porovnána česká a německá právní úprava vyvlastnění, a to jak z obsahového hlediska, tak z pohledu pramenů práva této problematiky.
Abstract in different language: This thesis focuses on the concept of expropriation and its historical context. The introduction distinguishes terms of confiscation, nationalisation and expropriation, followed by the sources of law related to this subject (in particularly the Expropriation Act). The third part of the thesis is dedicated to the conditions for expropriation, for example the notion of public interest, compensation for expropriation, and others. The thesis also includes the definition of expropriation proceedings as well as explanation of terms, such as expropriation authority, expropriator and expropriated person. The conclusion compares Czech and German legislation on expropriation, both in terms of content and sources of law related to this subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vyvlastneni_Capkova (1).pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Capkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce571,3 kBAdobe PDFView/Open
Capkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce583,36 kBAdobe PDFView/Open
Capkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce335,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.