Title: Vznik a zánik obce
Other Titles: The establishment and the termination of municipality
Authors: Michálková, Dominika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33467
Keywords: územní samospráva;kraj;obec;zastupitelstvo;vznik obce;zánik obce;vojenský újezd
Keywords in different language: local government territory;region;municipality;council;establishment of municipality;termination of municipality;military proving ground
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku a zániku obce. Cílem práce je charakterizovat možné způsoby vzniku a zániku obce. První část je věnována postavení obce v rámci České republiky a jejímu zasazení do kontextu platných právních předpisů. Druhá část prakticky demonstruje vznik nových obcí na příkladu změny území vojenského újezdu Hradiště.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with an issue of establishment and termination of a municipality. The aim of this work is to characterize possible ways of establishment and termination of a municipality. The first part is devoted to the position of a municipality within the Czech Republic and its placement in a context of a valid legal regulations. The second part demonstrates the emergence of new municipalities on an example of a change of Military Proving Ground Hradiště territory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michalkova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce576,58 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce664,57 kBAdobe PDFView/Open
Michalkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce337,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.