Title: Hodnocení zaměstnanců a jeho úloha v oblasti personálního managementu
Other Titles: Rating of employees and its role in HR management.
Authors: Pour, Vojtěch
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33471
Keywords: hodnocení zaměstnanců;hodnotící rozhovor;hodnotící metody;cíle hodnocení zaměstnanců;proces hodnocení;zpětná vazba
Keywords in different language: employee ratings;evaluation interview;assessment methods;employee evaluation objectives;evaluation process;feedback
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hodnocení zaměstnanců a jeho role v personálním managementu. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt, jaké jsou cíle, metody hodnocení,kritéria, a také proč je motivace důležitou součástí personálního managementu. Praktická část popisuje, jak probíhá hodnocení zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on problematics of employee rating and its role in HR management (Human resources management). The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part it can be found what common goals, methods of ratings and criteria are and, in addition, why the motivation is an important element of the HR management. In the second part, it is described how the process of employee rating functions at the Regional Office of the Karlovy Vary Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarkaP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Pour - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce466,02 kBAdobe PDFView/Open
Pour - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce516,21 kBAdobe PDFView/Open
Pour - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce317,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.