Title: Místní poplatky
Other Titles: Local fees
Authors: Vlčková, Eva
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33482
Keywords: místní poplatky;obecně závazná vyhláška;plátce;poplatník;předmět poplatku;sazba poplatku;tachov
Keywords in different language: local fees;generally binding regulation;taxpayer;subject of local charge;charge rate;tachov
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o místních poplatcích. Nejdříve se práce zaměřuje obecně na místní poplatky. Představuje právní pojetí místních poplatků a základní pojmy s nimi související. Poté je uvedena soustava platných místních poplatků, jejich předmět, subjekt, základ, sazba, korekční prvky a splatnost. Posléze práce uvádí funkce místních poplatků a důvody jejich zavedení. V další části je popsána správa místních poplatků ze strany správce poplatku a povinné náležitosti plátců poplatku. V poslední části se práce věnuje místním poplatkům ve městě Tachov s aplikováním teoretických, ale i praktických poznatků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with local fees. At first, the work is generally focused on local fees. There is a legal concept of local fees and the basic concepts related to them. Then, there is listed the system of valid local fees their subject, entity, basis, rate, correction elements and maturity. Subsequently, the thesis presents the functions of local fees and the reasons for their introduction. The next section describes the administration of local fees by the administrator of the fee and mandatory requisites of the fee payers. In last chapter the thesis deals with local fees in Tachov applying theoretical and practical knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Eva Vlckova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Vlckova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce346,2 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce571,65 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce687,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.